Hvor robust er samsvaret mellom respondering på matching-to-sample tester og sorteringstester?

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Formålet med dette eksperimentet var å undersøke om samsvaret mellom resultatene på en matching-to-sample (MTS) test og sorteringstester også er gjeldende ved bruk en Many-to-One (MTO) treningsstruktur. Vi ønsket å gjøre en systematisk replikasjon av Arntzen, Granmo og Fields (2017) som hadde vist et slik samsvar ved bruk av en Linear Series (LS) treningsstruktur. Tjueen voksne forsøkspersoner ble trent 12 betingede diskriminasjoner og testet for om tre ekvivalensklasser med fem medlemmer framkom. Deltakerne i Gruppe 1 ble eksponert for en fase med trening av baseline relasjoner, to sorteringstester, to blokker med MTS tester og to sorteringstester. Deltakerne i Gruppe 2 ble eksponert for en fase med trening av baseline relasjoner, to blokker med MTS tester, to sorteringstester, og to blokker med MTS tester. I Gruppe 1 viste syv deltakere umiddelbar emergens av tre stimulusklasser på begge sorteringstestene, og fire deltakere viste andre responsmønstre. I Gruppe 2 viste ni deltakere umiddelbar emergens av tre klasser i de to blokkene med MTS tester, mens en deltaker viste et annet responsmønster. Tjue av deltakerne viste inndeling i de tre eksperimentatordefinerte klassene i den siste testfasen, uavhengig av type testformat. Det var 100% samsvar i respondering mellom de to sorteringstestene i hver sorteringstestfase på 28 av totalt 32 presenterte sorteringstester. Samvariasjonen i resultater på de to testformatene bekrefter at sorteringstester er et egnet testformat i forbindelse med etablering og opprettholdelse av stimulusklasser. Disse resultatene åpnet for en diskusjon av definisjon av emergente stimulusklasser i sorteringstestene, samt anvendelsen av sorteringstester. Oppsummert så utvider dette eksperimentet kunnskapen om robustheten ved samsvaret mellom respondering på matching-to-sample tests and sorteringstester.
The present experiment aimed to study the correspondence between the results on the matching-to-sample test and the sorting test when employing a Many-to-One (MTO) training structure. The present experiment is a systematic replication of earlier findings from Arntzen, Granmo, and Fields (2017) which showed a high correspondence when using the Linear Series (LS) training structure. Twenty-one participants were taught 12 conditional discriminations and tested for the emergence of three 5-member classes. In Group 1, baseline training was followed by two sorting test, two MTS test blocks and finally two sorting test. In Group 2, baseline training was followed by two MTS test blocks, two sorting test blocks and finally two MTS test blocks. In Group 1, the initial sorting test showed immediate partitioning of three experimenter-defined classes for 7 participants. Four participants showed other patterns of responding. In Group 2, the initial MTS test blocks showed immediate emergence of three equivalence classes for nine participants. One participant showed another pattern of responding. Twenty of the participants showed emergence of the three experimenter-defined classes on the last test block, independent of test format type. Sorting test data showed a 100% correspondence in performance between test blocks on 28 of 32 presented sorting tests. The degree of correspondence in responding on the two types of test formats supports the notion about the usefulness of sorting tests in testing for emergence and maintenance of stimulus classes. In light of these findings, the definition of emergent stimulus classes in sorting tests was discussed and the application of sorting tests. In conclusion, the present experiment extends the knowledge about the robustness of the correspondence between responding on matching-to-sample tests and sorting tests.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7165