Hvis kvinnene fikk velge: En kartlegging av unge kvinners ønsker og erfaringer når det kommer til prevensjon, prevensjonsveiledning og seksuell helse

  • palerud_storsveen_majo2019.pdf (6M)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAJO;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Bakgrunn Seksualvanene til unge kvinner i Norge er i endring, og dette fører til et økt behov for informasjon og veiledning hva gjelder prevensjon og seksuell helse. Det er gjort få studier av unge norske kvinners prevensjonsvaner, men undersøkelser viser at kondombruken i Norge er lav. Samtidig nevnes LARC som et potensielt førstevalg når det kommer til prevensjon over hele verden, og helsesøstre og jordmødre har fått økt sin rekvireringsrett. Hensikt: Hensikten med denne studien var å kartlegge unge kvinners ønsker og erfaringer når det kommer til prevensjon, prevensjonsveiledning og seksuell helse, og førte til forskningsspørsmålet: Hvordan er unge kvinners prevensjonsvaner og hva er viktig for dem når de søker veiledning om prevensjon og seksuell helse? Metode: En kvantitativ spørreundersøkelse utført blant 384 unge norske kvinner, utført ved hjelp av et nettbasert spørreskjema som sikrer anonymiteten. Kvinnene er rekruttert ved hjelp av sosiale medier. Resultat: Resultatene fra denne studien viser at de unge kvinnene som har besvart spørreskjemaet i stor grad benytter seg av hormonell prevensjon, med p-piller og LARC som de mest anvendte metodene. Det indikeres videre at det er mangelfull bruk av kondom, og at kvinnene i svært liten grad benytter kondom i tillegg til annen prevensjon. Majoriteten av kvinnene ønsker å gå til jordmor/helsesøster for veiledning om prevensjon og seksuell helse dersom de selv får velge. For kvinnene er tilgjengelighet av helsepersonell viktig, i tillegg til korrekt og tilstrekkelig informasjon, samt medbestemmelsesrett. Konklusjon: Unge kvinner benytter seg hovedsakelig av p-piller og LARC, og i liten grad kondom. Når de søker veiledning om prevensjon og seksuell helse vektlegger de tilstrekkelig informasjon og medbestemmelsesrett, og at helsepersonell er tilgjengelig for kvinnene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6706