Hvilke utfordringer synliggjøres ved bruk av kunnskapsbasert praksis i rehabilitering? : en drøfting

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

Document type

Description

Master i rehabilitering

Abstract

Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvilke sider ved arbeidsmodellen kunnskapsbasert praksis som kan komme i konflikt med måten vi arbeider på i rehabiliteringsfeltet. Dette undersøkes ved å identifisere og drøfte hvilke utfordringer som synliggjøres ved bruk av kunnskapsbasert praksis i rehabilitering, med spesielt fokus på utfordringer i forhold til evidens, skjønn og brukermedvirkning. Oppgaven er en drøftingsoppgave der oppgavens problemstilling drøftes ved hjelp av relevant litteratur. Oppgavens problemstilling: Hvilke utfordringer synliggjøres ved bruk av kunnskapsbasert praksis i rehabilitering? Oppgaven peker på en rekke utfordringer i forhold til å bruke kunnskapsbasert praksis i rehabilitering. Evidens slik begrepet forstås i kunnskapsbasert praksis kan gi utfordringer i forhold til kunnskapsgrunnlaget i rehabilitering, og det vil kunne medføre utfordringer i forhold til en begrensning av muligheten til å utøve faglig skjønn. Dersom man skal arbeide ut fra kunnskapsbasert praksis sin definisjon av brukermedvirkning kan det også føre til en nedgradering av brukermedvirkning og brukerens kunnskap i rehabilitering. Kunnskapsbasert praksis i møtet med rehabiliteringsfeltets særegne utfordringer byr på en rekke utfordringer. Dersom denne arbeidsmodellen skal være egnet for rehabiliteringsfeltet bør den utvikles videre for å fange opp et behov for flere typer kunnskap enn den forskningsbaserte. Det bør også klargjøres hvordan man skal forholde seg til det faglige skjønnet og ikke minst klargjøre hvordan man skal integrere brukermedvikning i modellen.
The purpose of this master thesis is to identify the parts of evidence-based practice that may be in conflict with the way we work in rehabilitation. This is investigated by identifying the challenges we might face with the use of evidence-based practice in rehabilitation. Special focus is placed on challenges connected to evidence, professional discretion and patient-centered practice. The thesis is presented as a discussion of these subjects substantiated by the use of relevant literature. Problem: Which challenges can we identify related to the use of evidence-based practice in rehabilitation? A number of challenges related to the use of evidence-based practice in rehabilitation were discovered. Evidence as it is understood in evidence-based practice might lead to challenges connected to the understanding of what constitutes evidence, and to a possible restriction of the use of professional discretion. The understanding of patient-centered practice and client-knowledge in rehabilitation appears to be very different from the understanding presented in evidence-based practice. This combined with their limited place in the decision-making process in evidence-based practice, gives reason to believe that evidence-based practice might challenge the way we practice patient-centered rehabilitation. When introducing evidence-based practice to rehabilitation, we might be faced with a number of challenges. Following the results of the discussion in this thesis, the conclusion is that if evidence-based practice is to be a good tool for use in rehabilitation, it needs further development to suit the need for multiple forms of knowledge. Research-based knowledge alone is not sufficient in rehabilitation. There is also a need for a clarification in evidence-based practice explaining how professional discretion and patient-centered practice fits into the model.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/558