Hvilke studenter er best til å verdsette selskaper på Oslo Børs?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven studerer vi verdsettelsesoppgaver skrevet av studenter på bachelor og masternivå på høgskoler og universiteter i Norge. Vi undersøker sammenhengen mellom studentenes treffsikkerhet i kursestimater og ulike karakteristikker ved studentene i et tidsrom på tolv måneder. Hensikten med oppgaven er å prøve å kartlegge hvilke studenter som verdsetter selskaper på Oslo Børs best, hvor definisjonen på best er et minst mulig avvik mellom predikert og faktisk aksjekurs. Basert på tidligere studier og forskningsartikler, definerer vi hypoteser for ulike variabler og bruker multippel regresjonsanalyse og deskriptiv statistikk til å bekrefte eller avkrefte hypotesene. Vi finner blant annet at studenter generelt er overoptimistiske ved at deres predikerte aksjekurs ofte er systematisk høyere enn den faktiske aksjekursen, noe som er i tråd med tidligere funn i studier utført på aksjeanalytikere. Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom studentenes karakteristikker og deres verdsettelsesevner.
In this paper we study valuation papers written by students at bachelor and master's level in colleges and universities in Norway. We investigate the relationship between the students’ stock price predictions and the students’ characteristics in a twelve-month period. The purpose of this paper is to identify which students give the best company valuations on the Oslo Stock Exchange, where the definition of ‘best’ is the least deviation between the predicted and actual stock price. Based on previous studies and research articles, we define hypotheses for different variables, and we use multiple regression analysis and descriptive statistics to test the hypotheses. We find that students are generally overoptimistic, as their predicted stock prices often are systematically higher than the actual share price, which is in line with previous findings in studies conducted on equity analysts. We do not find a significant correlation between the students' characteristics and their valuation skills.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7056