Hvilke sosiale og økonomiske virkninger kan X-Games ha for Oslo?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Mange byer retter stadig fokus mot å tiltrekke seg store internasjonale idrettsarrangementer, som skaper anerkjennelse og synliggjør byens egenskaper. I februar 2016 fikk Oslo mulighet til å arrangere X-Games. Målet med denne avhandlingen har vært å identifisere de sosiale og økonomiske virkningene X-Games vil ha for Oslo. I den forbindelse har vi utarbeidet en spørreundersøkelse hvor formålet har vært å måle tilskuernes oppfatninger knyttet til deres kjennskap, tiltrekning, tilknytning og lojalitet til arrangementet, samt hvordan de opplever arrangementet. Vi har satt fokus på de kort- og langsiktige virkningene X-Games Oslo vil ha for hovedstaden. Avhandlingen har vurdert hvorvidt X-Games har vært et vellykket profileringsstunt for Osloregionen, samt analysert oppmerksomheten som har blitt skapt som følge av arrangementet. Vår analyse har vist at X-Games Oslo har skapt verdifull oppmerksomhet og profilert byen i henhold til dens profileringsstrategi. I tillegg har arrangøren klart å nå ut til sin målgruppen. Videre har vi funnet at sosiale medier, TV og aviser har skapt en god eksponering, samt mye internasjonal oppmerksomhet rundt Oslo. Arrangementet har blitt sett på som en suksess blant mange tilskuere og utøvere, og disse har brukt sosiale kanaler hyppig for å synliggjøre Oslo internasjonalt. I tillegg til den verdifulle oppmerksomheten, har Oslos lokalbefolkning stilt seg positive til arrangementet. Funn viser at majoriteten av Oslobefolkningen har ansett arrangementet får å ha hatt en positiv påvirkning på Oslo. Dette til tross for negativ publisitet i forkant av X-Games. Utover dette har arrangementet oppnådd samfunnsøkonomiske fordeler og gått i overskudd. Videre har våre resultater har blitt brukt i en effektanalyse foretatt av Menon Economics. Analysen har blant annet tatt for seg arrangementsøkonomi og de samfunnsøkonomiske virkningene ved X-Games Oslo. Avslutningsvis anbefales Oslo kommune å støtte arrangementet finansielt, da X-Games Oslo har vist seg å være et vellykket profileringsstunt for byen. Den finansielle støtten bør likevel være betinget av at arrangøren klarer å skape et bedre samarbeid med forbundene. Tydelige retningslinjer for samarbeidet vil danne et godt grunnlag for et mer effektivt arrangement i fremtiden.
Cities are constantly focusing on becoming an attractive host for major international sporting events, which creates national and international recognition and publicity. In 2016, Oslo was given the opportunity to host the X-Games. The aim of this thesis was to identify the social and economic effects of X-Games on Oslo. To answer the research question of the thesis, we conducted a survey that measured the spectators’ perceptions of their knowledge, attraction, attachment and loyalty to the event as well as their experience during the event. We focused on the short-term and long-term impact that X-Games could have on Oslo. The thesis assessed whether X-Games was a successful promotional event for the Oslo region and analyzed the attention created because of the event. According to our results, X-Games Oslo created valuable attention and profiled the capital in accordance with Oslo’s strategy of profiling. In addition, the organizers managed to reach out to the younger audience. Beyond this, the findings indicated that social media, TV and newspapers provided good coverage and created a lot of attention around Oslo internationally. The event was regarded as a success among many spectators and athletes and they used social channels frequently to highlight their experiences during the event. Despite negative publicity ahead of the X-Games Oslo, the majority of the people in Oslo felt that the event had a positive impact on the city. In addition, the event exceeded expectations in achieving significant socioeconomic benefits and made a surplus. Moreover, Menon Economics used our results in their impact analysis. Among other, their analysis focused on the economy of the event, socio-economic effects and a valuation of the international media attention created during X-Games Oslo. Finally, we recommend the municipality of Oslo to support the event financially, as X-Games proved to be a successful event and promoted Oslo well globally. However, the financial support should be contingent upon the organizer manages to create better relationships with the federations. Clear guidelines for cooperation will probably lead to a more effective event management in the future.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3446