Hvilke miljøfaktorer i barnehagen kan påvirke barns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? Utvikling og pretest av potensielle tiltak for å øke grønnsaksinntaket til 3-5 år gamle barn i barnehagen

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAEH;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Sykdomsbildet nasjonalt og internasjonalt preges av ikke-smittsomme sykdommer, og det er gode holdepunkter for at disse kan forebygges blant annet ved å endre livsstil. Grønnsaksinntaket i befolkningen er for lavt og ettersom grønnsaker kan forebygge ikke- smittsomme sykdommer, bør inntaket økes. Det ser ut til at matvaner etableres tidlig, det er derfor ønskelig at barnehagen ses på som en potensiell arena for å fremme grønnsaksinntaket blant barn. Hensikt: Masteroppgaven inngår i den formative evalueringsfasen av BRA-studien hvor målet er å systematisk utvikle og preteste potensielle tiltak som kan bidra til å øke grønnsaksinntaket blant 3-5 åringer i barnehagen. Metode: Prosjektet er inndelt i to faser, utviklingsfasen og pretestfasen. I utviklingsfasen var hensikten å observere det sosiale og fysiske miljøet som påvirker barns grønnsaksinntak. I pretestfasen ble det gjennomført en opplæringskveld for barnehageansatte hvor tiltakene ble gjennomgått. Opplæringskvelden ble evaluert via et kort spørreskjema. Deltakerne valgte ut tiltak de skulle teste ut i barnehagene i to uker. Tiltakene ble deretter evaluert via intervju. Resultat: Basert på utviklingsfasen, ble det utviklet totalt 19 tiltak rettet mot å endre faktorene tilgjengelighet, oppmuntring og rollemodeller. Informantene i pretestfasen hevdet at opplæringskvelden var nyttig. De mente tiltakene ikke var tidkrevende, samt enkelt å øke tilgjengeligheten av grønnsakene ved bordet. Informantene opplevde at tiltakene var gjennomførbare og nyttig, samt at barna økte grønnsaksinntaket. Likevel ble det presisert at det er utfordrende å få tiltakene inn i den daglige rutinen. Konklusjon: Determinantene tilgjengelighet, oppmuntring og rollemodeller ser ut til å påvirke barns grønnsaksinntak. Det å ha sett hva som foregår i praksis i utviklingsfasen, var viktig for å gjøre tiltakene tydelige når man i pretestfasen skulle lære opp personalet. Det å ha testet ut tiltakene i barnehager, vil muligens være viktig for å få aksept for at andre barnehager ønsker å implementere tiltakene. Budskapet om å øke grønnsaksinntaket ble forstått og ansett som viktig av samtlige informanter i pretetsfasen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2638