Hvilke konsekvenser kan målstyring og standardisering ha for yrkesutøvelse og læring?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAYP;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

I denne masteroppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom målstyring og standardisering, og yrkesutøvelse og læring. Utgangspunktet har vært en fornemmelse av noen uheldige konsekvenser, men som det har vært krevende å beskrive. For å kunne skape en forståelse har jeg analysert begrepene, og beskrevet strukturelle forhold som ser ut til å påvirke organisering av yrkeslivet. Undersøkelsen knytter yrkesutøvelse og læring/erfaringsutvikling sammen. Det er utøveren som erfarer og endrer sin kapasitet, men det skjer alltid i ulike kontekster, i en samspillende prosess med noen gitte betingelser. Ulike fortellinger om utøvelse generelt og yrkesutøvelse spesielt, er trukket frem for å illustrere mulige sammenhenger og konsekvenser. Fortellingene er konstruert og/eller gjenskapt ut fra egen erfaring og opplevelser. I tillegg har mine informanter som er to erfarne og meget kompetente yrkesutøvere, trukket frem ulike opplevelser vi sammen har reflektert rundt. I den begrepsanalytiske delen, når det gjelder målstyring og standardisering, har John Dewey vært hovedkilden. For utfyllende perspektiver har jeg i hovedsak benyttet Aristoteles, Gadamer, Skjervheim og Dreyfus. I beskrivelsen av yrkesutøvelse og læring har hovedkilden vært Knud Illeris. Hans modell, Læringens ulike prosesser og dimensjoner, gir etter mitt syn en helhetlig og anvendelig beskrivelse av læringens kompleksitet. Jeg har tillatt meg å fremstille en variant av modellen, men sentrert om yrkesutøvelse. En sentral dimensjon i denne modellen er utøvelsen og læreprosessens drivkrefter. Disse drivkreftene er forankret i noe følelsesmessig og helt sentrale for læreprosessen. Det er særlig denne dimensjonen jeg har relatert til målstyrings- og standardiseringstendenser. For å forstå drivkreftene og deres betydning, har jeg støttet meg til Antonio Damasio, men også Skjervheim, Aristoteles, og Dreyfus gir viktige bidrag til å skape forståelse av mulige sammenhenger. Utøverens drivkrefter kan knyttes til begrepene målstyring og standardisering. Det ikke likegyldig hvordan utøveren forholder seg til sitt mål og metodevalg. Fleksibilitet i form av en kontinuerlig vurdering og justering av mål og metode, er i de fleste tilfeller helt nødvendig. Sammen med utøverens erfaring og drivkraft, er det krefter utenfor utøveren som er med på å bestemme grader av fleksibilitet i utøvelse og læreprosess. Om ytre forhold begrenser drivkrefter og fleksibilitet, ser det ut til at vi risikerer en begrenset utøvelse- og læreprosess.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2072