Hvem er redd for dem skumle ulv - et lekfilosofisk teaterprosjekt

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Forskningsprosjektets hensikt har vært å utforske hvordan man med utgangspunkt i barns lek kan utvikle en lekfilosofisk teaterforestilling. Videre har forskningen gått inn i hvilken påvirkning forestillingen kan ha for barnepublikummets lekutvikling og miljø i barnehagen. Prosjektets start var et eventyrprosjekt med en barnehagegruppe fokusert rundt dramapedagogisk arbeid og barns dramatiske lek. Gjennom observasjoner av barns lek og intervjuer med barnehagepersonell ble en lekfilosofisk teaterforestilling utviklet, med fokus på barnepublikums medskapende deltakelse. Forestillingen «Hvem er redd for den skumle ulv?» ble vist to ganger for to barnehagegrupper i alderen to-fire år og tre-seks år. De voksne ble oppfordret til å være deltakende sammen med barna og støtte opp underveis. Tre uker etter forestillingene ble de pedagogiske lederne fra publikumsgruppene intervjuet for å innhente deres observasjoner av barnegruppen under og i etterkant av forestillingen. Under forestillingen var barnepublikummet, og de voksne, deltakende i ulik grad, hvor de sammen med aktørene var med å skape innholdet i forestillingen. I etterkant ble det gjort refleksjoner for å forbedre den interaktive delen av forestillingen, ved å blant annet tydeliggjøre handlingens rammer. Forestillingens elementer hadde kommet til syne i barnas lek. Det hadde gitt et felles fokus for lektematikk, og barnehagegruppene hadde lekt mer sammen på tvers av alder, språk og modning. Forestillingen hadde også gitt grobunn for barnas videre lekutvikling.
The purpose of this study has been to explore how to develop a play-philosophical theatre performance based on children's play. Furthermore, this study has examined the potential impact the performance may have had on the children's play development and the environment in the kindergarten. The study was initiated with a fairy-tale project with a group from a kindergarten. The project was focused around drama pedagogy and children's dramatic play. Through observations of children’s play and interviews with kindergarten staff, a play-philosophical performance was developed, focusing on the children’s participation. The performance “Who is afraid of the scary wolf?” was shown twice for two groups of children aging two to four years old, and three to six years old. The kindergarten staff was encouraged to participate with the children and be supportive throughout the performance. Three weeks after the performances, the pedagogical leaders from the kindergartens were interviewed to retrieve their observations of their children during and after the performance. During the performance, the children and the adults participated in different degrees. Together with the actors they would help create the content of the performance. Afterwards, reflections were made to improve the interactive part of the performance by, for example, clarifying the scope of the action. The different elements of the performance had come to light throughout the children’s play. It had given a common focus on the theme of the play, and the children from the kindergartens had played more together across age, language and development. The performance also provided a basis for children’s further play development.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5870