Hvem er politilederen og hvilke egenskaper ser politiet etter i rekrutteringsarbeidet?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Lederrollen har endret seg mye i de senere årene og i dag er kravene man stiller til godt lederskap med tanke på både egenskaper og ferdigheter forandret. I politiets styringsdokumenter understrekes det at etatens samlede ledelseskompetanse må heves og at det er avgjørende å innarbeide rutiner for lederrekruttering og leder- og ledelsesutvikling. Vi har sett nærmere på hva som kjennetegner driftsenhetsledere og hvilke egenskaper politiledere ser etter i rekrutteringsarbeidet. Vi har brukt kvalitative tilnærminger og undersøkelsen har vært todelt. I første del har vi brukt uformelle intervjuer med politiledere og i andre del har vi foretatt to undersøkelser i et stort politidistrikt for å få kunnskap om hvordan nåværende ledere i et politidistrikt vurderer egenskaper i rekrutteringsarbeid. Et hovedfunn var at det syntes å være mange fellestrekk hos informantene med hensyn til familiebakgrunn, oppvekst, utdanning, arbeidserfaring og utøvelse av lederskapet. Det synes å være en kjønnet ulikhet på hvordan informantene har nådd sine mål på veien fra grunnstilling til lederstilling. Det er ønskelig at kunnskapen fra våre undersøkelser skal kunne bidra til bedre oppfølging og tilrettelegging for politiutdannet personell som ønsker en framtidig lederstilling i politiet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1230