Hva mener myndiggjorte medarbeidere kjennetegner det gode møte mellom pasient og helsearbeider?

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Ifølge kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon blir kvaliteten på helsetjenesten til i det direkte møte mellom bruker/pasient og den enkelte ansatte (Copson, 2005). I regjeringens St.meld. nr. 25 (2005-2006), 2006) legges det i tillegg særlig vekt på brukermedvirkning som forutsetning for god kvalitet i helsetjenesten. Pasienter skal bli sett og hørt. Målet er at pasientens egne ressurser skal mobiliseres og styrkes slik at den enkelte, uavhengig av diagnose, funksjonsevne eller alder, skal kunne leve et aktivt og verdig liv basert på egne preferanser og forutsetninger (ibid). Hensikt: Temaet i studien har til hensikt å belyse aspekter vedrørende kommunikasjon og samhandling mellom brukere av helsetjenesten og helsearbeidere/profesjonelle. Metode: I studien er det tatt utgangspunkt i åtte informanter som er intervjuet for å besvare problemstillingen. Empirien ble vurdert til å inneholde nok data til å gjennomføre en dyptgående kvalitativ analyse i lys av tidligere forskning, relevant teori og offentlige forskrifter i forhold til kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten. Funn og fortolkninger: Helsepersonells bevissthet angående aktiv lytting, evne til å opptre kongruent, formulere spørsmål, tilpasse seg den enkelte pasients kommunikasjonsstil og tilrettelegge for tillit i relasjonen til pasienter, fremheves som sentrale aspekter via funn og fortolkninger i denne studien

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/723