Hva kjennetegner ungdommens kroppsideal, og hvilken betydning mener ungdom at sosiale medier, venner og kroppsøvingsfaget har i for synet på kroppsideal?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hva som kjennetegner ungdommers kroppsideal og hvilken betydning ungdom mener at sosiale medier, venner og kroppsøving har for synet på kroppsideal. Idealkropper blir i dag tydeliggjort gjennom medier, reklame og sosiale medier, og kroppen blir fremstilt som et objekt som kan formes og modifiseres for å representere et ønsket ideal. I denne oppgaven er det benyttet en kvalitativ, visuell metode med Photo voice, etterfulgt av semi-strukturerte intervjuer. Informantene er plukket ut fra 16 deltakere som samlet inn fem bilder av hva de mente var forskjellige kroppsidealer for dagens ungdom. Etter et strategisk utvalg bestod informantene av fire jenter og fire gutter. Funnene viser at det er et skille mellom hvilke aspekter ved kroppen som blir idealisert blant jentene og guttene. Jentene idealiserer en kropp med smal midje, former, markerte muskler, fin mage og fine pupper, mens guttene har mer fokus på muskler ved sitt ideal, hvor markerte muskler, six-pack, samt muskuløs brystkasse og armer er viktige faktorer. Kroppen blir sett på som et objekt, som måles og ses opp til, ut ifra størrelse og fasong på kropp og kroppsdeler. Det er flere aspekter i dagliglivet som påvirker ungdommenes kroppsidealer og hvordan de ser på egen og andre sine kropper. Sosiale medier påvirker ungdom gjennom eksponering av brukere som presenterer en idealisert versjon av seg selv, hvilket kan fører til sammenligning med egen kropp og identitet. Resultatene viser at gutter blir mindre påvirket av idealbilder fra sosiale medier enn jenter. Body talk er, på lik linje med sosiale medier, med på å påvirke hvordan man ser på kropp, og hva som blir ansett som attraktivt. Både positive og negative samtaler rundt kropp viser en tydelig forbindelse mellom internalisering og kroppsbildet blant jenter og gutter. Funnene mine viser at jenter har lettere for å inngå i kroppsprat om egen og andre sine kropper, enn det gutter har. Kroppsøving er en arena hvor kroppen blir gjort til et objekt både i timens innhold og i garderoben. Kroppen i faget blir veldig synlig gjennom hva man har på seg, aktivitetene man driver med, skifting og dusjing. Verken hos jentene eller guttene kommer det frem noe tydelig kroppsideal i kroppsøvingsfaget, men resultatene viser er at det er aspekter ved faget som øker fokuset rundt kroppen. Garderoben er den delen av kroppsøving som informantene mener setter størst fokus på kropp, gjennom skifting og dusjing. Begge kjønn legger frem at dette blir en arena hvor det lett kan oppstå usikkerhet rundt egen kropp, fordi man ser og kan sammenligne seg med andre. Hovedfunnet i denne oppgaven er at det samfunnsskapte kroppsidealet setter føringer for ungdommenes kroppsideal. Sosiale medier, venner og kroppsøving er arenaer i ungdommenes hverdag hvor de hele tiden blir utsatt for eksponering og sammenligning av kroppsideal.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6234