Hva kjennetegner kritisk tenkning?

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Sykepleien Forskning;7 (1)

Publisher

Norsk sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn: Styringsdokumenter for norsk sykepleierutdanning vektlegger å utdanne til reflekterte og selvstendige sykepleiere. Kritisk tenkning som læringsutbytte er imidlertid ikke eksplisitt beskrevet. Sammenliknet med internasjonal sykepleierutdanning, har norsk sykepleierutdanning vært relativt lite opptatt av fenomenet kritisk tenkning. Hensikt: Hensikten med artikkelen er å presentere begrepet kritisk tenkning, slik det framkommer i sykepleieforskningslitteratur, og betydning for sykepleieutøvelse. Metode: Det er gjort en litteraturstudie, med systematiske søk i Cinahl-basen, med søkeord «critical thinking», «nursing education» og «nursing». I analysen er Aveyards (1) forenklete tilnærming («simplified approach») anvendt. Resultat: Kritisk tekning beskrives som et komplekst begrep med mange aspekter. Grunnelementene er beskrevet med både kognitive og affektive begreper. Tolkning av begrepsinnholdet i kritisk tenkning resulterte i en modell med fire hovedkategorier; akademiske disposisjoner og ferdigheter, praktiske disposisjoner og ferdigheter, holdningsrelaterte attributter, og innebygde motsetninger. Konklusjon: Kritisk tenkning er en hovedkomponent i målet for bachelorstudier i sykepleie i deler av verden. Kritisk tenkning ansees nødvendig for klinisk beslutningsdyktighet i praksis.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1471