Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018)

Publisher

Acta Didactica Norge

Document type

Abstract

Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi beskriver tematiske, metodiske og analytiske egenskaper ved forskningsfeltet, basert på en systematisk forskningskartlegging av tidsskriftsartikler publisert mellom 2007 og 2016 med norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere som informanter. Et hovedfunn er at forskningen i stor grad er orientert mot læreres praksis, mens andre aspekter av lærerrollen er mindre belyst. Avslutningsvis diskuterer vi implikasjoner for forholdet mellom forsknings- og praksisfeltet.
Norwegian teacher roles have been affected by a range of developments since the turn of the century. In this article, we examine the characteristics of research on teacher roles, published since the introduction of the Knowledge Promotion curriculum. We describe thematic, methodological and analytical characteristics of the research field, based on a systematic, configurative literature review of journal articles published between 2007 and 2016 that include Norwegian teachers, student teachers, and teacher educators as informants. A main finding is that the research literature is primarily oriented towards teachers' professional practice, whereas other aspects of teacher roles have received less attention. In conclusion, we discuss implications for the relationship between the field of research and the field of practice.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6891