Hva gjør at kommunale mellomledere blir værende i stillingene sine?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Et av de ultimate målene for ledere og HR-praktikere er å redusere det faktiske gjennomtrekket av ansatte. Hensikten med denne studien var å undersøke hva som gjør at et utvalg kommunale mellomledere blir værende i stillingene sine. Bakgrunnen for dette var at det er blitt påpekt en mangel på studier om mellomledere, særlig innenfor offentlig sektor, både i Norge og internasjonalt. Mellomlederollen kjennetegnes av krav fra ledere over seg og ansvar for egne medarbeidere under seg. Studier indikerer at de kommunale mellomlederne i Norge har lavt gjennomtrekk, til tross for at tosidigheten ved rollen kan oppleves belastende. I forsøket på å belyse problemstillingen ble teori om mellomledere, motivasjon og jobbforankring benyttet. Selvbestemmelsesteorien er en motivasjonsteori som skiller mellom indre og ytre motivasjon, hvor indre referer til en glede ved oppgaven, mens ytre utføres for å unngå straff eller oppnå belønning. Studier indikerer at indre motivasjon kan føre til positive utfall på jobb, blant annet lavt gjennomtrekk, økt prestasjon, produktivitet og tilhørighet. Jobbforankringsteorien er utviklet for å se på hva som gjør at ansatte blir «sittende fast» i stillingene sine. Dette belyses gjennom dimensjonene på og utenfor jobb, og faktorene forbindelser, tilknytning og tap. Jeg ønsket å utforske begge teoriene gjennom kvalitativt design, da de normalt sett har blitt testet kvantitativt. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med seks informanter. Den fleksible fremgangsmåten åpnet opp for å oppdage tegn på prososial motivasjon og trygghet. Oppsummert tyder resultatene fra denne studien på at varierte oppgaver, det å være til nytte for andre, mestring og praktisk tilpasning i arbeidet, var avgjørende faktorer for at de utvalgte kommunale mellomlederne har blitt værende i stillingene sine. Videre indikerer funnene at informantene opplevde at det å være plassert mellom egne medarbeidere og ledelse, var kilde til både indre og ytre motivasjon. I tillegg ble det å være motivert av å være til nytte for andre – prososial motivasjon vektlagt, spesielt av informantene som jobbet rettet mot barn og unge. Med tanke på jobbforankring peker funnene i retning av at de utvalgte kommunale mellomlederne var forankret, med en hovedvekt på tilpasning og forbindelser, både på og utenfor jobb. I tillegg til faktorene tilpasning, forbindelser og tap viste alle tegn på å oppleve å føle seg trygge på arbeidsplassen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6855