Hva er kvinners erfaringer med å være på flukt og ha ansvar for barn? -en kvalitativ studie om å være på flukt med barn

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Dette er en studie om å være kvinne og flyktning og ha ansvar for barn på flukt. Å bli tvunget på flukt er en voldsom belastning og mange bærer med seg erfaringer fra krig og vold fra hjemlandet som gjør flukten enda mer krevende. Studien tar for seg I hvilken grad og hvordan kvinner makter å ta seg av barna under flukt. Formålet med studien er å få mer kunnskap om hvordan det er å være kvinne på flukt og ha ansvar for barn. Gjennom kvinnens beskrivelser av egne erfaringer kan vi få økt kunnskap om noe vi ikke vet så mye om. Denne kunnskapen kan bidra til at helsearbeidere og andre fagpersoner i mottaksapparatet kan møte flyktningene på best mulig måte og forstå behovene deres slik at de får den hjelpen de trenger når de kommer til Norge. Metode: Studien har en kvalitativt forskningsdesign inspirert av fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv. Det ble utført kvalitative intervjuer med fem kvinner som er mødre og som har vært på flukt med barn fra Syria og Irak og til Norge. Intervjuene ble transkribert verbatim og datamaterialet ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Funn: Erfaringene kvinnene hadde hatt under flukt ble sortert i fire kategorier og dreiet seg rundt å kunne klare å ivareta barnas trygghet, se behovene deres under flukten. Videre, hva som hadde vært til hjelp underveis og om de og barna var plaget av ettervirkninger fra erfaringer fra flukten nå i ettertid. Funnene viste at kvinnene hadde vært i svært krevende situasjoner som de hadde maktet å komme gjennom og det var mestringskapasiteter som sto frem og som det var naturlig å belyse. Funnen er belyst gjennom teorier om resiliens og salutogenese.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8054