Hva er innovasjonskapabiliteter? En kvalitativ studie av markedet for mobilbetaling

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masteroppgaven tar for seg bedrifters evne til å være innovative i et dynamisk kapabilitetsperspektiv. Studien tar utgangspunktet i markedet for mobilbetaling. Dette er et marked som står overfor en transformasjon som følge av raske dynamiske endringer i omgivelsene. Dette stiller nye krav til hvordan markedsaktørene bør posisjonere seg for fremtiden. Økt konkurranse og skiftende omgivelser øker kravene til innovasjons- og endringsevne. Gjennom en kvalitativ forskningsprosess har det blitt samlet data fra ni ulike aktører relatert til markedet for mobilbetaling. Utvalget består av markedsaktører, samarbeidspartnere og analytikere. Formålet med oppgaven har vært å skape en forståelse for hvorfor noen bedrifter lykkes bedre med innovasjon enn andre. Det har blitt undersøkt i denne analysen gjennom følgende problemstilling: Hva er innovasjonskapabiliteter? Studien bygger på teori om dynamiske kapabiliteter, og knytter dette rammeverket opp mot innovasjonslitteratur. Empiriske funn viser til at virksomheters innovasjonsevne i stor grad handler om evnen til å tilegne seg tilstrekkelig informasjon, som videre må transformeres til relevant kunnskap og assimileres i bedriften. Dette vil være en dynamisk prosess som kan styres, systematiseres og repliseres innad i organisasjonen. Ledelsene orienteringer og holdninger knyttet til innovasjon er dermed sentralt i utviklingen av innovasjonskapabiliteter. I samsvar med tidligere forskning indikerer resultatene fra studien at innovasjonskapabiliteter i seg selv ikke er identifiserbare konstruksjoner, men bestående av en rekke forsterkende interne praksiser og prosesser i bedriften. Denne tolkningen innebærer at virksomheter kan velge ulike strategiske tilnærminger til innovasjon avhengig av hvilke kapabiliteter de innehar, hvilke ressurser de har til rådighet og hvilke bransjemessige utfordringer de står ovenfor. Videre kan det konkluderes med at innovasjonskapabiliteter krever at organisasjonen er endringsvillig, læringsvillig og risikovillig.
This master thesis studies companies' capability to innovate in a dynamic capability perspective. The study is based on the mobile payment market. This is a market that faces a transformation, due to rapid dynamic change in the environment. It places new demands on how market players should position themselves for the future. Increased competition and changing environments increase the requirements for innovation and changeability. Through a qualitative research process, data has been collected from nine different players related to the mobile payment market. The selection consists of market participants, collaborators and analysts. The purpose of the thesis is to create insight in why some companies succeed better with innovation than others. It has been investigated in this analysis through the following issue: What are innovation capabilities? The analysis is based on theory of dynamic capabilities and innovation literature. Empirical findings indicate that firm´s innovation capacity is largely about the ability to acquire sufficient information, which must be transformed into relevant knowledge and assimilated into the company. This will be a dynamic process that can be controlled, systematized and replicated within the organization. Management orientations and attitudes related to innovation are thus central to the development of innovation capabilities. In accordance with previous research, the results from the study indicate that innovation capabilities are not identifiable structures themselves, but consist of a number of reinforcing internal practices and processes in the company. This interpretation implies that businesses can choose different strategic approaches to innovation, depending on the capabilities they hold, what resources they have at their disposal and the industry challenges they face. Furthermore, it can be concluded that innovation capabilities require the organization to have courage, passion and collaboration.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5558