Hva er de grunnleggende utfordringene for politiet i Liberia? Sett fra det lokale politiets perspektiv

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i profesjonsstudier

Abstract

Dette er en studie av politiet Liberia og deres utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet, sett fra det lokale politiets perspektiv. Studien følger en enhet på Kriminalavdelingen ved hovedkvarteret til The Liberian National Police (LNP) i Monrovia. Det er en kvalitativ studie med feltarbeid som metode i en naturalistisk tradisjon. Feltarbeidet bestod av deltagende observasjon og intervju. Intervjuobjektene er det liberiske politiet og FN-politiet. FN har hatt en fredsbevarende misjon i Liberia, United Nations Mission In Liberia (UNMIL), siden 2003. En av oppgavene til UNMIL er å reformere det liberiske politiet. Studien av politiet er gjort i et profesjonsteoretisk perspektiv. Det å følge etterforskerne på jobb medførte innblikk i kriminalitetsutfordringer og arbeidsmetoder. Kriminalitetsutfordringene til enheten var for det meste hverdagskriminalitet og ikke organisert grenseoverskridende kriminalitet. Det siste har i flere rapporter vært beskrevet som et økende problem i Vest-Afrika, blant annet fra FN og Verdensbanken. Studien viste en politienhet med kompetente medarbeidere. Utfordringene som fremkom var mange. Det mest åpenbare var mangel på ressurser som patologer, kontorutstyr, kjøretøyer og drivstoff. Andre utfordringer var svakheter i lovverket, underslag og korrupsjon. Dette svekket rettsikkerheten og tilliten til politiet. Det som ble sterkest fremhevet av informantene var politisk innblanding, som eksempelvis politiske ansettelser av toppleder og mangel på rettsikkerhet. Dette medførte usikkerhet i organisasjonen, manglende autonomi, ineffektivitet og beslutningsvegring. Disse forholdene påvirker legitimiteten til politiet. Legitimitet er grunnlaget for en profesjon og for et godt og effektivt politi. Det at ikke politiet i Liberia har den nødvendige tillit og legitimitet er en grunnleggende utfordring for LNP.
This is a study of The Liberian National Police and their challenges in crime fighting. This is a qualitative study of a unit within the Criminal Service Department within the Liberian National Police (LNP) at the LNP Headquarters in Monrovia. The method used is fieldwork in a naturalistic tradition, with participating observation and interviews. The interviewees are from the LNP and UN police. The United Nations has had a peacekeeping mission in Liberia, United Nations Mission in Liberia (UNMIL), since 2003. One of the main tasks for UNMIL is police reform. The study employs a professional theory perspective. By following detectives on the job, the researcher was able to gain an insight into the crime situation they were facing and their working methods. The study found that the challenges the LNP faced were mainly those relating to ordinary crime, not transnational organized crime, which has attracted much international attention and has been described as an increasing problem in West-Africa by the UN and the World Bank. The police officers in the unit were competent detectives. They faced a lot of serious challenges. The most obvious was lack of resources like pathologists, office supplies, vehicles and fuel. Other challenges were the weak legal system, embezzlement and corruption. This led to decreased perceptions of justice and trust in the police. The main problem pointed out by the interviewees was the impact of political influence on the police, for instance political appointment of the top management, and lack of legal justice. This led to uncertainty in the organization, lack of autonomy, inefficiency and hindered decision-making. These circumstances affected the legitimacy of the police. Legitimacy is vital for a profession and also for the effectiveness of the police. It seems that lack of trust and legitimacy are the main challenges for the Liberian National Police.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2085