Hva er de finansielle konsekvensene av å ekskludere selskaper basert på olje og gass fra Statens pensjonsfond utland? - En analyse av hvordan investeringsstrategien til SPU passer inn i Norges portefølje av eiendeler

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

I denne oppgaven undersøker vi hvorvidt Norges portefølje er tilstrekkelig diversifisert med hensyn på olje- og gassinvesteringene til Statens Pensjonsfond Utland, og hva som vil være de finansielle konsekvensene av å eventuelt trekke seg ut av slike investeringer. Vi tar utgangspunkt i porteføljeteori og målet Sharpe ratio for å avgjøre hvilken sammensetning av Norges portefølje som gir det beste forholdet mellom risiko og meravkastning. Problemstillingen undersøkes i to ulike modeller. For å oppnå det beste risikoavkastningsforholdet finner vi at SPU bør trekke seg ut av nåværende andel investert i oljeog gassaksjer og samtidig investere mer i en veldiversifisert portefølje av andre aksjer. Resultatene viser at Norge oppnår en forbedret avkastning lik 2,17 og 2,96 milliarder kroner per år, avhengig av hvilken modell vi ser på. At SPU bør trekke seg ut av nåværende andel investert i olje- og gassaksjer er også konsistent når vi tester for underliggende forutsetninger i modellen. Forbedringen i avkastning varierer fra om lag 1 milliard til 2,70 milliarder kroner per år, avhengig av hvilken forutsetning som undersøkes.
In this thesis we investigate whether the Norwegian portfolio of assets is sufficiently diversified in terms of the Government Pension Fund Global`s investments in oil and gas stocks, and the financial consequences from withdrawing from such investments. By applying portfolio theory and the measure Sharpe ratio, we attempt to identify the portfolio that provides the best compromise between risk and excess return. The problem is applied in two different models, and the result shows that to achieve the best risk-return relationship, The GPFG should withdraw from its current proportion invested in oil and gas stocks and invest a higher proportion in a well-diversified portfolio of stocks. The improvement in yield from such strategy is equivalent to 2,17 and 2,96 billion NOK per year, dependent on which model we apply. The fact that The GPFG should withdraw from its current proportion invested in oil and gas stocks is consistent when we test for the underlying assumptions in the models. The improved yield range from about 1 to 2.70 billion NOK per year, depending on what assumption we examine.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2822