Hudfargens betydning i NAV: Sosialarbeidernes forståelser av hudfargens betydning i møte med brukere i NAV

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Masteroppgaven handler om sosialarbeidernes forståelser av hudfargens betydning i møte med brukere i NAV. Formålet med prosjektet er å belyse på hvilken måte forstår sosialarbeidere hudfargens betydning i møte med brukere i NAV. Prosjektets empiriske materiale er fremskaffet gjennom semistrukturert kvalitativ intervjue med åtte sosialarbeidere fra ulike NAV kontorer. Gjennom sosialarbeidernes fortellinger får vi innblikk i deres erfaringer, opplevelser og forståelser av hudfargens betydning, og hvordan dette påvirker deres sosialfaglig arbeid. På bakgrunn av sosialarbeidernes fortellinger valgte jeg å utforske og analysere noen forhold ved forståelser av hudfargens betydning: Sosialarbeiderens egne holdninger til hudfarge, kategorisering av hudfarge, hudfargens betydning i møte med brukere, personlighet og erfaringer i kommunikasjon med brukere, kulturkompetanse i møte med brukere, interseksjonalitetstenkning i sosialfaglig arbeid og refleksjon over egen praksis. Mitt empiriske materiale viser at sosialarbeiderne har ulik forståelse av hudfargens betydning i møte med brukere i NAV. I første møte kan hudfarge ha stor betydning, men etter hvert som relasjonen utvikler seg blir hudfargen mindre relevant. Undersøkelsen avdekket at sosialarbeiderne med minoritetsbakgrunn har opplevd diskriminering knyttet til hudfarge, etnisitet og religion, i motsetning til sosialarbeiderne med majoritetsbakgrunn. Min undersøkelse viser at det er en felles forståelse blant sosialarbeiderne om at erfaringer og personlighet har størst betydning i møte med brukere. Deres holdninger og erfaringer påvirker deres forståelser, vurderinger og handlinger. Jeg finner også at sosialarbeiderne med majoritetsbakgrunn i større grad vektlegger andre aspekter slik som språk, kultur, religion, bakgrunn, alder, utseende generelt og nasjonalitet fremfor hudfarge. Blant sosialarbeiderne med minoritetsbakgrunn vektlegges hudfarge større betydning i interaksjon med aspektene språk, etnisitet og religion. Sosialarbeiderne viser tendens til at hvilke aspekter som vektlegges har sammenheng med hvilke identitetsmarkører sosialarbeideren selv innehar. Undersøkelsen finner også at sosialarbeiderne med majoritetsbakgrunn har en ide om at sosialarbeiderne med minoritetsbakgrunn er mer kulturkompetente. Noen av sosialarbeiderne med minoritetsbakgrunn viser i undersøkelsen at det ikke alltid er tilfelle og påpeker at de opplever i større grad økt forventninger og krav fra brukere med minoritetsbakgrunn enn sine etnisk norske hvite kollegaer.
This master thesis is about social workers understanding of the importance of skin color in meetings with clients at The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV). The purpose of this project is to shed light on which ways social workers understand the importance of skin color in meeting with client at NAV. The empirical material of the project is produced trough semi-structured qualitative interviews with eight social workers from various NAV offices. Through social workers stories you gain insight into their experiences and understandings of the importance of skin color and how this affects their social work. Based on these stories, I chose to explore and analyse some aspects of social workers understanding of the importance of skin color: The social workers attitude to skin color, categorization of skin color, importance of skin color in meeting with the clients, personality and experience in communication with clients, cultural competence in meeting with the clients, intersectional thinking in social work and reflection on own practice. My empirical material shows that social workers have different understanding of the importance of skin color in meeting with clients at NAV. In the first meeting skin color can be of importance, but as the relationship develops the meaning of color becomes less relevant. The study revealed that social workers with minority background have experienced discrimination related to skin color, ethnicity and religion unlike social workers with majority background. My study shows that there is a common understanding among social workers that the experiences and personality is more important in meeting with clients. Their attitudes and experiences affect their understanding, assessments and actions. I also find that social workers with a majority background emphasize other aspects such as language, culture, religion, background, age, appearance in general and nationality, rather than skin color. Among social workers with minority background, skin color is emphasized greater importance in interaction with aspects such as language, ethnicity and religion. Social workers tends to indicate which aspects that are emphasized are often related to which identity markers the social worker holds. The study also finds that social workers with majority background have an idea that social workers with minority background are more culturally competent. Some social workers with minority background point out that this is not always the case. Social workers with minority background are experiencing increasingly expectations and demands from clients minority backgrounds, than their white colleagues with majority background.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7727