How Norwegian multicultural kindergartens deal with diversity:Teachers perspectives of how the Framework Plan for kindergartens content and tasks is understood and implemented.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet – Oslo Metropolitan University

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

The purpose of this study is to understand how Norwegian multicultural kindergartens deal with diversity. Kindergartens in Norway are increasingly becoming multicultural. The ministry of education and research laid down a Framework Plan (FP) for the content and tasks of all kindergartens in Norway. Over the past years, the FP has emphasized the importance of addressing diversity, because of the increasing diversity in kindergartens. This study therefore explores teachers’ perspectives and practices of diversity. An evaluation of how the FP is understood and practiced by the kindergarten staff in relation to diversity is the central theme of the thesis. The field work was carried out in two multicultural kindergartens in Norway over a four-week period. The key participants were eleven kindergarten staff. Qualitative methods were applied to generate the data needed to address the research questions. A combination of interviews and participants observation were chosen for collecting the empirical data. The theoretical concepts addressed in this study are (i) diversity, (ii) cultural differences, (iii) religion and belief, (iv) democracy and equality, (v) concept of childhood, (vi) collaboration with the child’s home, (viii) communication and language, and (xi) inclusion. These are concepts located in the FP and some are factors of diversity. The findings from the study reveal that teachers hold a variety of perspectives on diversity and a common understanding of the FP. The teachers identified various practices and activities that were relevant to the diversified group of children in their respective kindergartens. They believe that diversity is a natural part of their daily work with the children. However, they identify language as a challenge for some of the children at the beginning of the academic year. The empirical data suggests that the participants to an extent, value and respect children’s religious, linguistic and cultural backgrounds in general. However, in cases where they might lack the knowledge, they apply the Norwegian cultural values. Meanwhile in other scenarios, they try to engage in dialogue with the families. Therefore, these kindergartens deal with diversity by incorporating the Norwegian cultural values with the children’s cultural backgrounds.
Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan norske multikulturelle barnehager håndterer mangfold. Flere og flere barnehager i Norge er i ferd med å bli multikulturelle. Kunnskapsdepartementet har laget en rammeplan for hva de ønsker at barnehager skal inneholde og tilby i Norge. Rammeplanen har de siste årene understreket viktigheten av å møte utfordringer knyttet til multikulturalitet i barnehagen, som et resultat av et mer multikulturelt samfunn. Denne oppgaven ser på læreres perspektiver og praksis rundt mangfold. Hovedtemaet vil være hvordan rammeplanen er forstått, implementert av barnehagens ansatte i forhold til målene knyttet til mangfold. Feltarbeidet har blitt utført i to multikulturelle barnehager over en 4-ukers periode. Hoveddeltagerne er 11 barnehageansatte. Kvalitative metoder ble brukt til å generere den nødvendige dataen for å svare på forskningsspørsmålene. Det ble brukt en kombinasjon av intervjuer og deltakere observasjon til å samle inn empiriske data. De teoretiske begrepene adressert i denne studien vil være (i) mangfold, (ii) kulturelle forskjeller, (iii) religion og tro, (iv) demokrati og likestilling (v) begrepet barndom, (viii) samarbeid med barnets hjem og (ix) kommunikasjons og språk, og (xi) inkludering. Disse er konsepter som ligger i rammeplanen, og noen er faktorer av mangfold. Funnene fra studiet avslører flere perspektiver på mangfold blant lærere og hvordan de forholder seg til rammeplanen. Lærerne identifiserte flere metoder og aktiviteter som relevante for de flerkulturelle barna i deres respektive barnehager. De mener flerkulturalitet er en naturlig del av deres arbeidshverdag med barna. Derimot så opplever de språk som en utfordring for noen av barna ved begynnelsen av skoleåret. Til en viss grad, de empiriske data tilsier at deltakerne setter pris på og respekterer barnas språklig, religiøse og kulturelle bakgrunn på et generelt grunnlag. Derimot, når de møter en situasjon hvor de kanskje mangler kunnskap, lener de seg på norske kulturelle verdier. I andre scenarier, engasjere de i dialog med familiene. Disse barnehagene håndterer mangfold ved å inkorporere de norske kulturverdiene med barnas kulturelle bakgrunn. STIKKORD: Mangfold, lærernes perspektiver, barnehage Rammeplan

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7023