Homofile foreldre og foreldreskap; Nytt? Eller bare annerledes

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Denne avhandlingen handler om homofile foreldre og foreldreskap. Hensikten med avhandlingen er å få et innblikk i hvordan homofile familier praktiserer sine familieliv, og hvilke erfaringer de har med å bli møtt som en homofil familie i samfunnet. Familielivet og foreldreskapet er hele tiden i endring og blir stadig mer mangfoldig. Gjennom endringer i samfunnet skapes det muligheter for flere måter å være en familie og få barn. Foreldreskapet er tradisjonelt noe som oppstår når en mann og kvinne får barn sammen, og en stiller sjeldent spørsmål til det. I motsetning til heterofile par, stiller man ofte med en gang spørsmål rundt foreldreskapet til homofile par. Å skape en familie utenom det heteronormene i samfunnet legger til rette for, kan skape nysgjerrighet og ulike meninger fra andre i samfunnet. Hvilke normer er gjeldende i samfunnet og hvordan homofile familier opplever at heteronormativiteten legger føringene for eget familieliv, vil være sentralt i avhandlingen. Problemstillingen for prosjektet er: Bidrar homofile familier til å utvikle eller endre vår forståelse av familien og foreldreskapet? Det teoretiske rammeverket består av ulike teoretiske perspektiver som jeg bruker som redskaper for å forstå homofile foreldre. Redskapene brukes for å se på homofile familier fra ulike ståsteder og for å kunne skape en bredere forståelse av hvordan homofile foreldre velger å praktisere sine foreldreskap. Dette er en kvalitativ studie, der empirien er innhentet fra intervjuer. I prosjektet er det blitt gjennomført fem intervjuer, med fire homofile par og en homofil aleneforelder. Jeg ønsket et datamateriale som inneholdt informantenes beskrivelser og framstilling av familielivet og foreldreskapet. Dette for å danne et innblikk i deres tanker, erfaringer og følelser. Gjennom spørsmål i intervjuet ønsket jeg å få et innblikk i informantenes familieliv, med fokus på det de selv la vekt på og var opptatt av. Videre jobbet jeg med datareduksjon av intervjuene, og etablering av ulike koder og kategorier som ble sentrale i analysen. Hvordan homofile med sine fortellinger om egne forståelser og erfaringer med foreldreskapet kan åpne for flere former for tilpasning og nyskapning av familien, kom frem gjennom analysen av mine gjennomførte intervjuer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7648