Hijab og identitet i skole og samfunn – En studie basert på unge muslimske kvinners erfaringer

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Abstract

Denne masteroppgaven handler om unge muslimske kvinners erfaringer med å bruke hijab i skolen og i samfunnet forøvrig. Hvilke betydninger har disse erfaringene for deres identitetskonstruksjon, og hva betyr hijaben for deres identitet? Oppgaven baserer seg på kvalitative intervjuer med kvinner i alderen 18-22 år, som kommer fra ulike deler av landet. Informantenes fortellinger om egne erfaringer utforskes og drøftes i lys av ulike begreper, perspektiver og teorier, som identitetsteori, postkoloniale forståelser av ”vi” og ”de andre”, samt stigma og informasjonskontroll, sosialisering og sosial kontroll. Informantenes erfaringer fra skolen viser at undervisning og lærebøker kan bidra til å underbygge og styrke skiller mellom majoritet og minoritet; ”oss” og ”dem”. Flere av informantene gir uttrykk for å ha følt seg ”eksotisert” i undervisningen, enten på grunn av lærerens tilnærming til undervisningen, eller på grunn av innhold i lærebøker. Flere forteller at de har blitt møtt med lave forventninger på bakgrunn av at de bruker hijab og/eller at de er muslimer, noe som viser seg spesielt i kroppsøvingsfaget. Informantene gir uttrykk for at deres erfaringer fra skolen ikke kan sees isolert fra deres erfaringer fra samfunnet forøvrig. Utbredte forståelser av hijab som påtvunget, kvinnediskriminerende og som en indikator på mangel på frihet, er noe som står sentralt i deres fortellinger, fordi dette er forståelser de har møtt og stadig møter i deres hverdag, både i og utenfor skolen. Derfor handler denne oppgaven om erfaringer med å bruke hijab i skolen, men også i samfunnet forøvrig. Individualitet, refleksivitet og modernitet fremstår som viktig for informantene, på samme tid som de gir uttrykk for at de ønsker å være autentiske og ”ordentlige” muslimer. Deres forståelser av islam, og praktisering deretter, fremstår ikke som noe statisk eller noe som uforandret overføres fra foreldre til barn. På samme tid som informantenes islamske og muslimske identitet er den de viser utad, gir informantene uttrykk for at disse forhandles frem med utgangspunkt i et mangfold av religiøse, kulturelle og geografiske rammer: De gir uttrykk for å ha integrerte plurale identiteter. Identitetene til informantene fremstår som helhetlige, men også sammensatte og komplekse.
In this master thesis, I discuss young Muslim women’s experiences with wearing the Muslim headscarf hijab in school and society. How do their experiences affect their identity constructions, and what meanings does the hijab carry in regards to their identity? Discussions and analysis are based on knowledge created as a result of qualitative interviews with seven research participants between the ages of 18 and 22. All of the participants who contributed to this study come from different parts of the country and have all worn the hijab in Norwegian schools. I discuss and analyze their experiences in light of a broad framework consisting of concepts, perspectives and theories, such as identity theory, orientalism, stigma and information control and socialization and social control. Teaching and textbooks seem to contribute to construct and sustain a divide between majority and minority: “us” and “them”. The participants express that they at times have felt exposed, marginalized and discriminated, based on them being Muslim and wearing the hijab. They also emphasize experiences of being perceived as: Unable to perform well in Physical Education and not “Norwegian enough” to get good grades in certain subjects. Teachers seem to have lower expectations to them compared to other students who do not wear the hijab. Their experiences from both school and society seem to be inter-linked. Widespread understandings of the hijab as a result of force, discrimination and oppression, holds a significant position in the participants’ narratives and are connected to their experiences from school and society. Because of this, this master’s thesis will explore and seek insight into the participants’ experiences from both school and society. Individuality, reflexivity and modernity appear as important aspects for the participants. They also stress the importance of being, and being perceived as, authentic and “good” Muslims. Islam, and being a Muslim, appears to be essential factors in regards to their identities. At the same time, they seem to be influenced by a complex variety of impulses from their every day lives. Their beliefs and religious practices seem to be results of a reflexive and individual process, influenced by a complex variety of impulses. While “Islam” and “Muslim” appear to be the main point of reference for the participants’ identities, they seem to negotiate and adjust their identities based on a variety of references: Their identities are integrated, but also complex and plural.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3458