Helsesøstres erfaringer med å fremme god psykisk helse blant barn og unge: Hva mener helsesøstre har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge og hvilke utfordringer møter de i dette arbeidet?

  • [Embargo 2021-02-01]_leiros_mapo_feb2019.pdf (2M)

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAPO;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Abstract

Bakgrunn: Helsesøstre har en sentral rolle når det gjelder å fremme de unges helse. Imidlertid er det noe uklart hva som har betydning for barn og unges mestring av egen helse og hvilke utfordringer helsesøstrene møter i sitt arbeid. Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke hva helsesøstre mener har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge i alderen 5-16 år, og hvilke utfordringer som finnes i dette arbeidet. Teoretisk forankring: Empowerment er det overordnete teoretiske perspektivet for studien. Videre bygger studiet på teori om helsefremming og forebygging. Studien benytter seg også av teorier om resiliens, risiko og beskyttelsesfaktorer. Metode: Studiens design er eksplorativt og deskriptivt med kvalitativ metodologi. Utvalget består av helsesøstre fra ulike kommuner på Østlandet. Datainnsamlingsmetoden som ble benyttet var en-til-en intervju med helsesøstrene. Data er analysert med inspirasjon fra systematisk tekstkondensering. Resultater: Studiens resultater viser til to hovedtema som har betydning for helsesøstres forebyggende- og helsefremmende arbeid blant barn og unge: 1) betydning av stabilitet og trygghet og 2) betydning av anerkjennelse. Det siste og tredje hovedtemaet omhandler hvilke utfordringer som er aktuelle i helsesøstrenes forebyggende- og helsefremmende arbeid: 3) betydningen av det tverrfaglige samarbeidet og dens utfordringer. Konklusjon: Studien viser at vektlegging av empowerment kan ha betydning for helsesøstrenes arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse. Helsesøstrene mener det må bli tettere tverrfaglig samarbeid og dedikeres mer ressurser til dette arbeidet. Informantene påpeker imidlertid at barn og unge må ta del i sin egen helse gjennom brukermedvirkning.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6869