Helserelatert livskvalitet og ernæringsstatus blant eldre hjemmeboende over 70 år

Author(s)

Publication date

2018-06-28

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr.2/2018

Publisher

Norsk Tidsskrift for Ernæring

Document type

Abstract

Bakgrunn: Det er vanlig å inkludere helserelatert livskvalitet i kliniske studier, men det er få som har undersøkt dette hos eldre hjemme boende ≥ 70 år. Hensikten med denne studien var primært å beskrive helserelatert livskvalitet blant eldre hjemme boende personer. Sekundært ønsket vi å undersøkeom livskvalitet varierte med kjønn, alder og ernæringsstatus. Materiale og metode: 406 eldre ≥ 70 år deltok i denne tverrsnittstudien. Livskvalitet ble målt ved Short Form (SF)-36 Health Survey versjon 2 som består av åtte domener: fysisk funksjon, fysisk rolle funksjon, smerte, generell helse, sosial funksjon, vitalitet, psykisk rollefunk sjon og mental helse. Ernæringsstatus ble vurdert ved bruk av Mini Nutrition al Assessment (MNA). Resultater: Deltakerne hadde høy helserelatert livskvalitet, men kvinner over 80 år skåret lavere enn de yngre. Gjennomsnittsskår varierte fra 65-91 for kvinner og fra 68-91 hos menn for de ulike domene. Kvinner hadde signifikant lavere poeng sum på tre helsedomener (fysisk funksjon, smerte og psykisk rolle funksjon) sammenliknet med menn. Total MNA poengskår korrelerte signifikant med alle helsedomenene (r=0,13-0,39). Fortolkning: Denne selekterte gruppen av hjemmeboende eldre rapporterte om god helserelatert livskvalitet, men den var lavere blant de over 80 år, spesielt hos kvinner. Kvinner hadde en lavere livskvalitet enn menn. Dårligere ernæringsstatus var assosiert med lavere helserelatert livskvalitet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6742