Helserelatert livskvalitet blant eldre ≥70 år i Skedsmo kommune

  • Brenno_Silje_Golberg_MAME5910_2016.pdf (3M)

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAEH;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: I senere år har helserelatert livskvalitet fremfor sykelighet og dødelighet vært sentralt mål i folkehelsearbeidet. Aldersforskning er ikke entydig på eldres helsetilstand. Det foreligger lite kunnskap om helserelatert livskvalitet blant hjemmeboende eldre i Norge. I tillegg foreligger lite kunnskap om sammenhengen mellom helserelatert livskvalitet, og ernæringsstatus, fysisk- og kognitiv funksjon. Hensikt: Den primære hensikten var å beskrive helserelatert livskvalitet blant hjemmeboende personer ≥ 70 år i Skedsmo kommune ved bruk av Short Form-36v2 (SF-36v2). Den sekundære hensikten var å undersøke sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og ernæringsstatus, fysisk- og kognitiv funksjon. Metode: Reliabilitet og begrepsvaliditet for SF-36v2 ved bruk blant eldre ≥ 70 år, ble undersøkt ved bruk av programvaren QualityMetric Health Outcomes™ Scoring Software 4. Helserelatert livskvalitet ble undersøkt ved bruk av SF-36v2 blant 406 hjemmeboende eldre ≥70 år. Videre ble ernæringsstatus undersøkt ved bruk av Mini Nutritional Assessment (MNA) og BodyMassIndex (BMI), fysisk funksjon ble målt ved bruk av Short Physical Performance Battery (SPPB) og gripestyrke, og kognitiv funksjon ble undersøkt ved bruk av Mini Mental Status Evaluering (MMSE). Resultater: Reliabilitets- og validitetsanalysen viste at SF-36v2 var egnet til å måle helserelatert livskvalitet i utvalget. Menn hadde signifikant høyere poengsum på 3 helsedomener sammenliknet med kvinner (p≤0,03). De eldste deltakerne (≥ 80 år) hadde signifikant lavere poengsum på 7 helsedomener for kvinner og 5 helsedomener for menn, sammenliknet med de yngste deltakerne (70-74 år) (p ≤ 0,02). Alle helsedomenene korrelerte positivt og signifikant med MNA, SPPB og gripestyrke (p ≤0,04). Konklusjon: Deltakerne i studien hadde god helserelatert livskvalitet, men helserelatert livskvalitet var lavere hos kvinner sammenliknet med menn, hos eldre sammenliknet med yngre, og hos de eldste kvinnene (≥ 80) var helserelatert livskvalitet lavest. Studien viser også at ernæringsstatus og fysisk funksjon er assosiert med helserelatert livskvalitet, og at MNA totalsum kan være en indikator på helserelatert livskvalitet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3393