Håndskrift i skolen. Refleksjoner om håndskrift i utvalgte strategidokumenter utgitt av Kunnskapsdepartementet 2007 - 2016

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteravhandlingen tar for seg temaet håndskrift i skolen. For å undersøke dette temaet har jeg valgt å utføre kvalitativ dokumentanalyse av tre strategiplaner. Dette har jeg valgt for å undersøke hvilken prioritering håndskriften har i disse tre strategiplanene. Problemstillingen min er som følge: I hvilken grad blir håndskrift ivaretatt i utvalgte utdanningspolitiske strategidokumenter (2007 – 2016)? Det som kommer frem gjennom analysen blir drøftet og reflektert rund i forhold til relevant teori og nyere forskning på håndskrift og tastatur. Denne undersøkelsen viser hvor viktige de sansemotoriske komponentene i håndskriften er for utviklingen og refleksjonen rundt læring. Med denne avhandlingen håper jeg at mine refleksjoner rundt håndskriften og prioriteringene av denne, kan bidra til å legitimere håndskriften som en nyttig og relevant ferdighet, både i og utenfor skolen. Det er interessant å se hvilke forskjeller og likheter de tre ulike strategiplanene har når det kommer til den grunnleggendeferdigheten å kunne skrive.
This master thesis deals with the subject of handwriting at school. To investigate this topic, I have chosen a qualitative document analysis of three strategic plans. I have chosen this in order to investigate the priority of the handwriting in these three strategic plans. My work is based on the following issue: To what extent is handwriting taken into consideration in selected educational policy strategical plans (2007-2016)? What emerges from the analysis is discussed and reflected to relevant theory and recent research on handwriting and keyboard typing. This assessment of findings and theory shows how important the sensory motor components in the handwriting are for the development and reflection of learning. With this dissertation, I hope that my reflections on the handwriting and its priorities can help legitimize handwriting as a useful and relevant skill, both inside and outside the school system. It is interesting to see what differences and similarities the three different strategic plans have when it comes to the basic skills of writing.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5873