Handlingsregelen og valutakurs. Betydningen av valutakurssvingninger for SPU og finanspolitikken

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven omhandler betydningen valutakurssvingninger har for Statens Pensjonsfond Utland og handlingsregelen. Som følge av at SPU er investert internasjonalt, og er integrert i det årlige statsbudsjettet, bidrar dette til en kobling mellom valutakurs og finanspolitikken. Dette innebærer at handlingsrommet til finanspolitikken varierer ettersom kronen svekker eller styrker seg. De siste årene har vi observert store endringer i fondets verdi grunnet valutakurssvingninger. Siden fondets oppstart har disse svingningene isolert sett økt fondets verdi med om lag 1025 milliarder kroner. I denne oppgaven skal vi derfor belyse hvilke effekter dette kan ha på den norske økonomien ved hjelp av et makroøkonomisk modellrammeverk. Vi tar utgangspunkt i en IS-PK-UIP modell, og utvider IS-kurven ved å endogenisere og bygge inn finanspolitikk eksplisitt. Resultatene fra den statiske analysen viser at koblingen mellom handlingsregelen og valutakurs kan ha både en stabiliserende og destabiliserende effekt på økonomien. Vi observerte en stabiliserende effekt på økonomien under oljeprissjokket i 2014, ved hjelp av en depresiering av kronen. Dette bidro til å dempe noe av den negative effekten av fallet i oljeprisen, ved at verdien til SPU økte, slik at finanspolitikken kunne ekspanderes i større grad. Noe av den samme mekanismen oppstod også under finanskrisen, hvor svekkelsen av kronen fungerte som en kompensasjon for SPUs negative avkastning. Den destabiliserende effekten observeres under risikopremiesjokk, som bidrar til dypere konjunkturer. Vi konkluderer med at det både er heldig og uheldig med denne koblingen mellom valutakursen og finanspolitikken, og at den gir stor usikkerhet for føring av finanspolitikken.
This paper involves the importance of the fluctuations of the exchange rate on the Government Pension Fund Global and the fiscal rule. The global investment strategy of the fund and its integration in the yearly national budget, generates a connection between the Norwegian currency and the fiscal policy. This implies that the activity of the fiscal policy fluctuates as the Norwegian krone depreciates or appreciates. During the last years, it has been observed considerable variation of the value of the fund, and the total value added, due to the fluctuations of the krone, has been above 1025 billion kroner. In this paper, we aim to examine the iii impacts of the Norwegian exchange rate fluctuations on the economy based on a macroeconomic framework. We use a IS-PC-UIP model, and extend the IS-curve by altering the fiscal policy explicitly into an endogenous variable. The results from the static analysis indicates that the connection between the fiscal rule and the exchange rate could have both a stabilizing and destabilizing effect on the economy. The stabilizing effect is observed during the oil price shock in 2014, as the shock led to a deprecation of the krone and increased the value of the fund, as well as the size of the fiscal rule. The stabilizing effect could also be applied to the financial crisis in 2008, as the depreciation of the krone compensated for the negative return. The destabilizing effect, however, occurs during exchange rate shocks, where we observe greater cyclical movements. Thus, our conclusion argues that this connection could have both beneficial and harmful effects on the economy, and may lead to fiscal policy uncertainty.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5570