Gnist i sjela: En kvalitativ studie av hva ungdom mener har betydning for om de fullfører videregående opplæring

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAPO;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Per mars 2013 fullfører kun 69,5 % av norsk ungdom videregående opplæring på normert tid. Dette har store konsekvenser, både for samfunnet og for den enkelte. Frafall fra videregående opplæring bidrar til økte sosiale ulikheter og marginalisering. Hensikt: Å undersøke hva ungdom mener har betydning for om de fullfører videregående opplæring. Teoretisk forankring: Fullføring av videregående skole antas å ha positive konsekvenser for den enkeltes helse. Empowerment er sentralt innen det helsefremmende arbeidet, og henger tett sammen med makt. Anerkjennelse, medvirkning og omfordeling av makt kan bidra til at ungdom oppnår større kontroll over eget liv og til at de forbedrer sin helse gjennom en empowermentprosess. Metode: Denne studien er utført ved hjelp av kvalitative dybdeintervjuer. Intervjuene er analysert ved hjelp av koding og kategorisering, kondensering og abstrahering. Syv ungdommer mellom 18 og 23 år har blitt intervjuet. Informantene i denne studien var deltagere i et kommunalt fattigdomsbekjempende prosjekt på Østlandet. Resultater: Resultatene fra denne studien antyder at kontekst, anerkjennelse og manglende anerkjennelse, samt ungdoms personlige ressurser har betydning for om ungdom fullfører videregående opplæring. Konklusjon: At det er mye som har betydning for om ungdom fullfører videregående opplæring er tydelig. Det kreves innsats på mange nivåer og i ulike former. Ungdoms sosiale relasjoner, og kvaliteten på disse relasjonene, spiller antagelig en stor rolle. Respekt og forståelse for hver enkelt ungdoms livserfaringer kan bidra til økt fullføringsprosent

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1512