Get connected, be discovered, go global - Små og mellomstore norske software-bedrifters internasjonalisering i et nettverksperspektiv

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne studien utforsker hvordan ulike nettverk bidrar til internasjonalisering for små og mellomstore norske software-bedrifter. Studien ble skrevet på grunnlag av den økte betydningen nettverksrelasjoner har fått for born globals i internasjonaliseringsteori. Etter vår kunnskap er det ikke blitt forsket mye på internasjonalisering gjennom nettverk i et norsk perspektiv og dette er grunnen til at vi undersøkte norske bedrifter. Vi har benyttet en eksplorerende tilnærming og studien har blitt utført ved bruk av en kvalitativ forskningsmetode. Det har blitt gjennomført ett semi-strukturert intervju med en nøkkelinformant fra hver bedrift. Studien har identifisert at ulike nettverk kan bidra med forskjellige suksessfaktorer til bedriftenes internasjonalisering. Det mest interessante funnet er hvor betydningsfullt digitale nettverk har vært for selskapenes internasjonalisering. Vi har utviklet en revidert forskningsmodell som illustrerer hva ulike nettverk kan bidra med i internasjonaliseringsprosessen. Vi mener at funnene i vår studie vil være relevante for software bedrifter som planlegger å gå internasjonalt
This study explores how different networks contribute to the internationalization of small and medium-sized Norwegian software-firms. The study was written on the basis of the increased importance of network-relationships for born globals in internationalization theory. In our knowledge there has not been much research on internationalization through networks in a Norwegian perspective, and this is why we examined Norwegian companies. We have used an exploratory approach and the study has been conducted using a qualitative research method. It has been carried out one semi-structured interview with a key informant from each of the companies. The study has identified that different networks can contribute with various success factors for firms' internationalization. The most interesting finding is how significant digital networks has been for companies' internationalization. We have developed a revised research-model illustrating what different networks can contribute regarding the internationalization process. We believe that the findings of our study will be relevant for software companies who are planning to go international.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2832