Generaliserte muskelsmerter i lys av psykomotoriske fysioterapeuters tanker og erfaringer

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Tittel: Generaliserte muskelsmerter i lys av psykomotoriske fysioterapeuters tanker og erfaringer. Bakgrunn: Generaliserte muskelsmerter er et hyppig forekommende og sosialt kostbart helseproblem i Norge. På tross av ulike konklusjoner opp gjennom årene, hevdes det i dag blant anerkjente forskere at det ikke har fremkommet et klart, allmenngyldig svar på verken årsaksforhold eller effektiv behandling. Som en godt kjent pasientgruppe blant psykomotoriske fysioterapeuter, er det dermed grunn til å anta at behandlingen og måten pasientene blir møtt på i stor grad bygger på den enkelte terapeuts erfaringer og forståelse. Formål: Utvikle ny kunnskap om generaliserte muskelsmerter, med et mål om å utvide forståelsen for fenomenet gjennom et perspektiv det har vært lite fokus på tidligere. Problemstilling: «Hvilke tanker og erfaringer har psykomotoriske fysioterapeuter med generaliserte muskelsmerter og behandling av pasienter med slike plager?» Metode: Kvalitative forskningsintervjuer med henholdsvis 5 psykomotoriske fysioterapeuter. Datamaterialet er bearbeidet ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultater: 3 hovedkategorier ble identifisert og representerer studiens funn: «Kroppen som speilbilde av livet», «Bedringens vei» og «Terapeutisk tilnærming». Konklusjon: Resultatene indikerer at de psykomotoriske fysioterapeutene i studien møter mange utfordringer i behandling av pasienter med generaliserte muskelsmerter. Deres biopsykososiale forståelse av fenomenet gjenspeiles i aktuell forskning, samtidig som at diagnostisering i stor grad synes å være symptombasert. Fibromyalgi trer frem som den diagnosen informantene opplever som mest begrensende. Den psykomotoriske undersøkelsen ble erfart som et nyttig verktøy. Gjennom berøring og fokus på andre parametere enn de for eksempel leger benytter i sine undersøkelser, synes den ofte å bidra til at pasienter for første gang får bekreftelse på sine plager, som igjen også ser ut til å virke styrkende i et allianseperspektiv. Den terapeutiske tilnærmingen fremstår mindre smertefokusert, og mer utforskende og ressursorientert. Psykomotoriske prinsipper og vid tidsbruk står sentralt.
Title: Widespread muscle pain in light of psychomotor physiotherapists' thoughts and experiences. Background: Widespread muscle pain is a frequent and socially expensive health problem in Norway. Despite various conclusions over the years, it is currently debated among reputable researchers that there has been no clear, comprehensive conclusion to either etiology or effective treatment. As a well-known patient group among psychomotor physiotherapists, there is therefore reasons to assume that treatment and the way the patients are met must largely be based on the experience and understanding of the individual therapist. Intention: Develop new knowledge about widespread muscle pain, with a goal of expanding the understanding of the phenomenon through a perspective with limited prior focus. Research question: «What thoughts and experiences do psychomotor physiotherapists have with widespread muscle pain and treatment of patients with such health problems?» Method: Qualitative research interviews with 5 psychomotor physiotherapists. The data was processed using systematic text condensation. Results: Three main categories were identified and represent the findings of the study: «The body as a reflection of life», «The road of recovery» and «Therapeutic approach». Conclusion: The results indicate that the psychomotor physiotherapists in the study face many challenges in the treatment of patients with widespread muscle pain. Their biopsychosocial understanding of the phenomenon is reflected in recent studies, while diagnoses seem to be largely symptomatic. Fibromyalgia appears to be the most restrictive diagnosis due to the experiencing of the informants. Containing elements of contact and focus on other parameters than used in other medical examinations, the psychomotor examination was perceived as useful tool, often appearing to help patients for the first time to get confirmation of their health problems. That also seems to be strengthening in an alliance perspective. The therapeutic approach appears less pain-focused, and more exploratory and resource-oriented. Psychomotor principles and generous use of time are essentials in the treatment. Key phrases: Psychomotor physiotherapy, widespread muscle pain, fibromyalgia, experiences, challenges, recovery, diagnosis.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5442