Gamle vanar møter ny teknologi : eit studium av bruken av publiseringsløysingar i norske bibliotek

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Fokus for denne oppgåva er å sjå på korleis publiseringsløysingar blir brukt i norske bibliotek. Hensikta er å kartleggje mål og arbeidsoppgåver knytt til nettpublisering i bibliotek og finne ut korleis publiseringsløysingane kan bli eit best muleg verktøy for dei som jobbar der. Bibliotekarar ved ni bibliotek har blitt observert og intervjua. Med bakgrunn i observasjonane har det blitt utført ein bruksmønsteranalyse. Resultatet er presentert i form av bruksmønster som skildrar bibliotekarane sine mål med arbeidet og ulike framgangsmåtar for å nå desse måla. Aktør-nettverksteori (ANT) blir brukt for å få ei større forståing av samspelet mellom bibliotekar og publiseringsløysing. Teori om informasjonsinfrastrukturar blir brukt for å drøfte konteksten som publiseringsløysingar inngår i. Oppgåva tek føre seg kva verktøy og tenester som blir brukt i samband med nettpublisering. Det blir lagt vekt på at publiseringsløysinga bør tilpassast og fungere saman med både nye og gamle teknologiar, som ein del av ein informasjonsinfrastruktur. Dei observerte bibliotekarane ønskjer fridom til å publisere ulike typar innhald, men meir standardisering når det kjem til form og presentasjon av dette innhaldet. Oppgåva konkluderar med at publiseringsløysingar med sterke inskripsjonar for presentasjon av innhald truleg vil skape mindre frustrasjon fordi det vil bli lettare å få nettsidene til å sjå bra ut. Det blir også argumentert for at standardisering og bruk av strukturerte data vil føre til større fleksibilitet når det gjeld å vidareformidle og gjenbruke informasjon.
The focus of this thesis is to look at how Content Management Systems (CMS) are being used in Norwegian libraries. The aim is to do a descriptive study of goals and tasks related to web publishing in the library and find out how the CMS can be a good tool for librarians. Librarians at nine different libraries have been observed and interviewed. Use case analyses have been used to describe the goals and various procedures to achieve these goals. Actor- Network Theory (ANT) is used to obtain a greater understanding of the interaction between librarian and CMS. Theory on information infrastructures is used to discuss the context in which CMS are a part of. The thesis discusses other tools and services used in connection with web publishing. It suggests that the CMS should be adapted to both new and old technologies, as part of an information infrastructure. The observed librarians want freedom to publish various types of content, but more standardization when it comes to the form and presentation of this content. The thesis concludes that CMS with strong inscriptions for the presentation of content is likely to cause less frustration because it will be easier make the website look good. It is also argued that the standardization and use of structured data will lead to greater flexibility when it comes down to relaying and reusing information.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/389