Friheten i den moderne mannsrollen. Et Etnodrama

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur søker å plassere informantenes uttalelser i en samfunnsmessig kontekst. Deretter vil jeg redegjøre for vitenskapsmetode og kvalitativ metode knyttet til intervjuene som er foretatt. Etikken knyttet til gjennomføringen av de kvalitative forskningsintervjuene diskuteres i detalj, før oppgaven redegjør for begrepet frihet. Sammen med informantenes uttalelser presenteres forskningslitteratur som kan belyse dette ytterligere. Deretter følger hva som kan anses for å være oppgavens hovedkapittel, kapittelet om mannsforskning. Informantenes livsverden gjennomgås mer i detalj, forskningslitteratur kommenterer løpende informantenes uttalelser og egne analyser kommer enda mer til uttrykk. I avslutningen oppsummerer jeg funnene og redegjør for en rekke tanker knyttet til dette. Helt til slutt rundes oppgaven av med et dikt. Funnene fra den teoretiske delen, overføres til den praktiske delen av hovedoppgaven hvor jeg skal skrive et etnodrama. Informantenes uttalelser utgjør noen av replikkene i etnodramaet som har samme tema som masteroppgaven. Her presenterer jeg noen selvpåførte regler knyttet til iscenesettelse og dramaturgi, og redegjør for de fremste inspiratorene i oppbygningen av dramaet. Etnodramaet vil deretter bli iscenesatt med skuespillere foran et publikum. Oppgaven inneholder utdrag fra etnodramaet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3349