FRBR sett i forkant: Analyse av brukerundersøkelser av digitale bibliotekkataloger

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven undersøkes i hvilken grad FRBR-modellen løser utfordringer brukeren opplever i sin kommunikasjon med digitale biblioteksystemer (OPAC systemer) i perioden før FRBR-rapporten ble publisert. Hvis FRBR-modellen løser disse utfordringene, kan FRBR-modellen sies å være en god underliggende modell i utformingen av digitale biblioteksystemer. For å identifisere brukernes utfordringer analyseres brukerundersøkelser og evalueringer av digitale biblioteksystemer. Oppgavens datamateriale er 17 artikler publisert i perioden 1990 – 1999. I analysen kartlegges utfordringer i kommunikasjonen mellom brukeren og det digitale biblioteksystemet, slik disse beskrives i datamaterialet. Utfordringene grupperes i tre hovedtema: (1) søketyper med vek på emneordssøk, (2) strukturering av trefflister, (3) hjelpebeskjeder i OPAC systemet og effekten av disse. FRBR-modellen, med utvidelsen FRSAD-rapporten, legger til rette for å løse utfordringer knyttet til temaet emneordssøk. FRBR-modellen løser åpner opp for gode løsninger på utfordringer knyttet til strukturering av trefflister etter i forfatter/tittelsøk. FRBR-modellen løser i mindre grad utfordringer knyttet til trefflistestrukturering av emneordssøk. FRBR-modellen bidrar i liten grad til å løse utfordringer i brukeropplæringen i OPAC systemer og veiledning av brukeren når brukeren søker i disse systemene.
The purpose of this thesis is to examine the extent to which FRBR-model solves challenges the user experience in their communication with digital library systems (OPAC systems) in the period before the FRBR-report was published. If the FRBR-model addresses some of these challenges, the FRBR-model can be a good underlying model for the design of digital library systems. To identify users' challenges an analysis of user surveys and evaluations of digital library systems. The data material for this thesis are are 17 articles published in the period 1990-1999. The analysis mapped challenges in communication between the user and the digital library system. The challenges are grouped into three main themes: (1) search types with focus on subject searching, (2) structuring of resultlists, (3) help messages in the OPAC system and the effect of these. The FRBR-model, with the extension FRSAD-report, facilitates solving challenges related to the topic searches. The FRBR-model also opens up for good solutions to challenges related to the structuring of results lists by the author / title search. FRBR-model does not solve challenges in structuring results list from subject searches. FRBR model does not slove challenges related to user training of OPAC systems.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2302