Fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell hvordan opplever tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsmodellen?

Author(s)

Publication date

2013-04-22

Series/Report no

FoU i praksis;2012

Publisher

Akademika

Document type

Abstract

Omorganisering fra tradisjonell organisasjonsmodell til resultatenhetsmodell handler blant annet om nye lederstillinger og ny arbeidsdeling. Problemstillingen som vi ser nærmere på i denne artikkelen er som følger: Hvordan opplever de tilsatte i barnehagen den nye organisasjonsformens hensiktsmessighet i forhold til sitt arbeid? Det er gjennomført en intervjuundersøkelse i en bydel med fagkonsulenter og en spørreskjemaundersøkelse i en bydel med fagledere. Vi har først sett på sammenhengen mellom hensiktsmessighet og arbeidsdeling mellom stillingsgruppene. Enhetsledere flest er positive til den nye arbeidsdelingen, spesielt enhetsledere i spørreskjemaundersøkelsen. De mener blant annet at samarbeidet fungerer bra mellom ledernivåene, og at organiseringen medfører spennende og interessante arbeidsoppgaver. I intervjuene kommer det frem at enhetslederne mener at enhetene er for store, og at det er problematisk at det ikke er «en på huset» som har personalansvar. Fagkonsulentene i samme bydel uttrykker det samme. I den andre bydelen hvor de har fagledere, er et stort flertall av disse fornøyd med den nye arbeidsdelingen. Et flertall av de pedagogiske lederne i begge undersøkelsene mener at arbeidsdelingen ikke fungerer bedre enn før. På spørsmål som går på hvor fornøyd de er med endringer i egne arbeidsoppgaver, deler denne gruppa seg i to. Videre så vi på hensiktsmessighet knyttet til faglig/pedagogisk arbeid. Alle enhetslederne mente at det var større fokus på fag nå. Fagkonsulentene opplevde det også slik. Faglederne derimot mener at det er mindre tid til faglig/pedagogisk arbeid i det daglige. Pedagogiske ledere opplever at det er blitt mer administrativt arbeid i stillingen etter omorganiseringen, og mindre tid til arbeid knyttet til pedagogisk arbeid med barna. Holdningene til dette varierer. Halvparten av de pedagogiske lederne er positive til denne endringen, da de opplever myndiggjøring og styrking av lederrollen. Den andre halvparten er misfornøyd fordi de opplever at de fjernes fra kjerneoppgavene i barnehagen – arbeid direkte knyttet til barna.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2006