Fra personlig erfaring til kollektiv kunnskap: Hvordan kunnskapsdeling kan øke kompetansen hos ambulansearbeidere

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAYP;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Prosjektet handler om kunnskapsdeling. Om hvordan man får personlig utvikling og økt kompetanse ved å dele erfaringer og kunnskap med kolleger. Teorien som ligger til grunn hører inn under det sosialkonstruktivistiske paradigmet hvor den lærende sees i sammenheng med den sosiale konteksten læringen foregår i. Tesen er at ambulansearbeidere kan øke sin kompetanse og dermed være i stand til å utføre jobben sin bedre ved å dele kunnskap og erfaringer med kolleger. Hensikten med prosjektet var å gå i dybden og gjøre undersøkelser om hvordan kunnskapsdelingen egentlig foregår og videre om det er mulig å forbedre, utnytte og tilrettelegge for bedre og mer effektiv kunnskapsdeling blant ambulansearbeidere. Sentrale spørsmål ble hvordan opplever ambulansearbeiderne at de deler kunnskap og hvilke erfaringer og meninger de har om det å dele kunnskap med kolleger? Et sentralt spørsmål er om kunnskapsdeling som en del av organisasjonens læringsstrategi kan være et godt middel for å nå samfunnets mål og krav til ambulansetjenester? Kunnskapsdeling alene kan ikke kvalitetssikre ambulansearbeidernes kompetanse. Deling av kunnskap og erfaringer må inngå som en del av organisasjonens læringsstrategi. En mulighet er å utvikle og arbeide på det personlige og organisasjonsmessige nivået parallelt. Hvis ambulansearbeiderne vet at de har den nødvendige kompetansen vil det gi større trygghet i jobben og de vil gjøre en bedre jobb. Det vil gi et bedre tilbud til befolkningen. Det har vært flere hendelser omtalt i media de siste årene hvor ambulansearbeidere har vært i søkelyset. Det viser at det er behov for å ruste kollegene for fremtiden. Målet må være å utvikle en helhetlig ambulansetjeneste som hele tiden kan og må bli bedre. Det betyr at ambulansetjenesten alltid må være i forkant, ikke minst på skolering av ambulansearbeidere. Ambulansearbeidere har til tider en meget hektisk og belastende arbeidshverdag hvor den enkeltes kompetanse står sentralt i håndteringen av akutt syke eller skadede mennesker. Ambulansearbeidere deler mye kunnskap allerede men de kan samtidig bli mye bedre. Det er et stort potensial i å utvikle kunnskapsdeling som læremetode for ambulansearbeidere slik at de får økt sin kompetanse til å møte de utfordringene som ligger i en hektisk ambulansehverdag

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1227