Fra ord til handling: Når du blir inspirert – inspirerer du andre

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Den norske fagopplæringsmodellen foregår både i skole og i bedrift, som en 2+2 modell. St. Meld 30, Kultur for læring (2004), signaliserte at det skulle satses på kompetanseutvikling i skolen. Dette for å videreutvikle og styrke lærernes faglige og pedagogiske kompetanse, og for å imøtekomme endringene i Kunnskapsløftet. Et godt samarbeid mellom skole og bedrift er viktig for at lærere kan få oppdatert og økt sin kompetanse. Gjennom å hospitere i bedrift kan lærere få faglig påfyll enten innenfor eget fagområde (dybde) eller innenfor flere fagområder (bredde). Et godt samarbeid kan også være med å styrke det fireårige opplæringsløpet. Et hospiteringssamarbeid mellom lærere og bedrifter kan føre til at det blir lettere å få ut¬plasseringsplasser i yrkesfaglig fordypning, lettere å dra på bedriftsbesøk eller å få bedrifter inn i skolen. Den største gevinsten av hospitering er lærernes økte kompetanse som kommer til syne gjennom en mer oppdatert og virkelighetsnær under-visning i verkstedet eller klasserommet. Gjennom en erfaringsdeling i kollegiet, kan andre lærere oppdateres og selv bli inspirert til å gjennomføre hospitering. Gjennom en spørreundersøkelse, uformelle samtaler og narrativer har vi samlet inn data for å belyse oppgavens problemstilling; På hvilke måter kan hospitering bidra til å øke samarbeidet mellom skole og næringsliv? Oppgaven ser også på tilegnelse av ny kompetanse gjennom hospitering, og hvordan få implementert hospitering i den daglige driften i en skole. Hospitering er belyst gjennom relevant litteratur, offentlige dokumenter og gjennom Fafo sine to rapporter 2010:16 og 2012:61, dette er igjen sett opp mot relevante læringsteorier. Gjennom forskning fant vi at hospitering kan føre til et bedre samarbeid mellom skole og bedrift, og være med på å øke lærerens dybde- eller breddekompetanse. Vi fant også at det ble lettere for lærer å ta kontakt med bedrifter i forhold til utplassering av elever. Når det gjelder hvilke typer kompetanse lærere tilegner seg gjennom hospitering fant vi at et flertall brukte eksempler fra hospiteringsperioden i sin undervisning, de ble også bedre i stand til å gi råd om fag- og yrkes¬opplæring til sine elever. Flere av våre informanter nevnte også viktigheten av en tydelig forankring i ledelsen, og at det må settes av tid til hospitering i skolens årshjul som viktige faktorer for å kunne få gjennomført en vellykket hospitering.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5376