Fra mønsterfastholdelse til posisjonering - Ledelsesstrategier i konkurranseutsatte omgivelser

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Attføringsbransjen har til en viss grad vært skånet for store endringer tidligere, men er nå ved et veiskille som innebærer større grad av konkurranseutsatte omgivelser. Hvilke følger dette får for bransjen er usikkert, men for ledelsen av disse bedriftene kreves det en situasjonstilpasning og potensielt en endring av ledelsesstrategi. Konkurransesituasjonen ble ytterligere skjerpet gjennom Brofossrapporten som ble lansert i 2012. Strategisk ledelse kan utøves på ulike måter og de valgene ledelsen foretar gir ulikt utfall og konsekvenser. Problemstillingen som blir belyst i denne oppgaven omhandler hvordan ledelsesstrategier påvirkes av de konkurranseutsatte omgivelsene. Ved bruk av kvalitativ metode med semistrukturerte dybdeintervjuer av daglige ledere av attføringsbedrifter kommer det fram flere sammenhenger og skillelinjer mellom informantene i utvalget. Disse sammenhengene kobles opp mot strategiteori, organisasjonsteori og teorier vedrørende situasjonstilpasset ledelse. Det er klare skiller innad i utvalget hva angår strategivalg, vektlegging av Brofossrapporten og de ansattes medvirkning. Hensikten med oppgaven er å vise noen sammenhenger mellom strategi, ledelsesform og resultat. De bedriftene i utvalget som vektlegger det tradisjonelle attføringsmandatet sterkest, har gjort færrest grep som følge av Brofossrapporten og er samtidig mest opptatt av de ansattes medvirkning i beslutning- og strategiutformingsprosesser. Kjennetegn for disse lederne er mønsterfastholdelse og relasjonsledelse. De har i tillegg kun gjort det tilfredsstillende i de to siste anbudskonkurransene vedrørende «Oppfølgingstiltaket» og «Avklaring». Bedriftene som vektlegger det tradisjonelle mandatet mindre, har gjort klare grep som følge av Brofossrapporten og er tilsynelatende mindre opptatt av de ansattes medvirkning. Disse er i høyeste grad oppgaveorienterte og opptatt av posisjonering. Disse bedriftene har gjort det best i konkurransene.
Rehabilitation industry has to some extent been spared major changes in the past but is now at a crossroads which involves a greater degree of competitive environment. What consequences this will have for the industry are uncertain, but the management of these companies requires a situation customization and potentially a change of management strategy. Competition was further sharpened through the Brofoss report which was released in 2012. Strategic management can be exercised in different ways and the choices management to make give different outcomes and consequences. The issue is being discussed in this thesis deals with how management strategies are affected by the competitive environment. Using qualitative methodology with semi-structured in-depth interviews of branch managers of rehabilitation companies it emerged several coherences and distinctions between informants in the sample. These coherences are linked to the strategy theory, organizational theory and theories of situation-oriented leadership. There are clear divides within the range as regards strategic decisions, emphasizing the Brofoss report and employee participation. The purpose of the thesis is to show some connections between strategy, management style and result. The firms in the sample that emphasizes the traditional rehabilitation mandate strongest, has made the fewest grip due to the Brofoss report and are also most concerned about the employees' participation in decision-making and strategy formulation processes. Characteristics of these leaders are pattern retention and relationship management. The results have been moderate in the last two tender competitions concerning "Oppfølgingstiltaket" and "Avklaring". Firms that emphasize the traditional mandate less, has made clear grip due to the Brofoss report and are apparently less concerned with employee participation. These are supremely task-oriented and concerned with positioning. These firms have done best in competitions.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5029