Fra langtidsmottaker av sosialhjelp til verdig trygdemottaker : en tekstanalytisk undersøkelse av sosialtjenestens saksdokumenter

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Gjennom en nærlesing av en saksmappe fra sosialtjenesten undersøkes det hvordan en langtidsmottaker av sosialhjelp vurderes og fremstilles som en verdig mottaker av uførepensjon. En grunnleggende tanke for prosjektet er at det å studere tekstenes fremstillinger av brukeren kan si noe om hva som forstås som en verdig trygdemottaker innenfor den institusjonelle rammen hvor tekstene er produsert. Ved hjelp av et teoretisk rammeverk basert på aktør-nettverksteori og Bruno Latour og Steven Woolgars bok Laboratory Life (1986), forsøker oppgaven å svare på hvordan det skapes vurderinger og fremstillinger av brukeren underveis i saksprosessen, og hvordan disse får betydning for at brukeren til slutt kan vurderes som en verdig trygdemottaker. I tråd med de teoretiske perspektivene er analysen en konkret og detaljert studie av prosessene i tekstene. Analysen viser hvordan tekstene gjennomgående fokuserer på brukerens sykdom og helse. Som et resultat av de forhandlingsprosessene som analyseres, kan brukeren til slutt fremstilles som en person med omfattende psykiske problemer. Denne forståelsen legges til grunn, når brukeren fremmes som en kandidat for uføretrygd. Gjennom analysen av de ulike tekstene synliggjøres medisinens viktige rolle i verdiggjøringen av sosialhjelpsmottakeren som trygdemottaker. I oppgavens diskusjonskapittel ses tekstenes fremstilling av brukeren i lys av formelle tildelingskriterier for uførepensjon. I denne diskusjonen belyses det hvordan tildelingskriteriene skaper dilemmaer i medisinske vurderinger av diffuse helseproblemer. Oppgaven tar også opp den stadig forsterkede koblingen mellom arbeid og samfunnsdeltakelse. Når arbeid fremmes som en forutsetning for å delta og bidra til fellesskapet, posisjoneres samtidig stønadsmottakere som ikke-deltakende. Oppgaven stiller derfor spørsmål om tekstenes fremstilling av brukeren som en arbeidsvillig, aktiv og deltakende person kan forstås som en del av verdiggjøringsprosessen.
Through a close study of a social service case file, this thesis examines how a long-term recipient of social assistance is evaluated and portrayed as a worthy recipient of disability insurance. Using a theoretical frame-work based on actor network theory and Bruno Latour and Steven Woolgars book Laboratory Life (1986), the texts are approached with an open and alienated perspective. The aim is to examine the texts at a practical level, by a detailed investigation of movements and changes throughout the case process. This analysis can make visible how the case process influences the assessments of the receiver as a worthy receiver. The analysis points out how the case-file documents focus on the receiver’s health status. This shows the important role of medical evaluations in cases of defining a sufficient basis for disability insurance. As a result of inter textual discussions in the material, the receiver is established as a person with comprehensive mental health issues. On this basis he is proposed as a worthy receiver of disability pension. The thesis discusses these findings in a larger context, by taking into consideration the formal award criteria for disability insurance. This discussion also points out important dilemmas in medical evaluations of complex health issues, in cases of establishing foundations for disability insurance. The discussion also addresses how conceptions of a strong connection between work, and actual involvement in the society creates marginalized positions for those how are unable to work. As far as work is presented as a condition to participate and contribute, the users are mutually classified as non-participants. The texts portray the user as person being active and willing to work. Can such a presentation be understood as an aspect of the overall process of constructing a worthy receiver?

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/894