Fra innsiden - En praksisledet utforskning av sansning fra et moteperspektiv

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteroppgaven presenterer et praksisledet forskningsprosjekt om sansning ut fra et moteperspektiv. Gjennom utvikling av en kleskolleksjon har jeg som forsker og designer hatt et materielt fokus hvor draperi er undersøkt som sanselig form. Mote i dag handler i stor grad om iscenesettelse av livsstil og abstrakte verdier. Studien søker en alternativ tilnærming til motefeltet, hvor det er skrevet marginalt om klær fra en sanselig vinkel. Hensikten med oppgaven er å skape et utgangspunkt for refleksjon over hvordan vi omgås klær. Jeg har valgt å ha to utfyllende spørsmål i problemstillingen som danner grunnlag for undersøkelsen: Hvordan kan en utvikling av en kleskolleksjon undersøke draperiet som sanselig form? Og: Kan man bruke draperi som en alternativ tilnærming til motens dominerende fokus på det immaterielle? I så fall hvordan? For å komme tilbake til verden, tekstilene og huden har jeg gått rett til materialene. Oppgaven er strukturert etter praktiskledet forskingsdesign Det empiriske materialet har blitt samlet gjennom dokumentasjon av en kolleksjonsutvikling, som leder studiens retning. Det oppstått en vekselvirkning mellom den kreative utforskningen av problemområdet og den teoretiske forståelsen. I den teoretiske undersøkelsen fokuseres det på å sette den kreative praksisen i kontekst og reflektere rundt den praktiske tilnærmingen. Sanseøyeblikk av draperinger har blitt knyttet til de filosofiske begrepene til Michel Serres: berøring, blanding, variasjon og kaos. Videre har drøfting rundt iscenesettelsesverdi, begrep hentet fra Gernot Böhme, og mote som sosialt fenomen løftet frem aspekter ved kleskolleksjonens konsept. Studien har vist at taktil sansning av draperinger har potensial for å skape nye forståelse for mote som en kroppslig situert praksis. Anerkjennelsen av berøring som tilegnelse av kunnskap gjennom hud har åpnet opp for innsikt i draperinger som et møte mellom tekstil og kropp. Det kroppslige og det materielle er en forutsetning for draperiet som form. Ved å skyve på verdien som befinner seg utenfor klesobjektet, kommunisert gjennom motens forestilling, er intensjonen å rebalansere relasjonen mellom det immaterielle og det materielle i moten. Dermed kan kanskje forhold ved det konkrete, slik som hvordan klær er utformet, hvilke materialer som benyttes og hvordan det kjennes på kroppen, bli like viktige verdier som hva klærne signaliserer og uttrykker.
This thesis presents a practice-led research project which explores sensuous perceptions from a fashion perspective. As a researcher and designer, I have examined drapery as a sensual form through the creation of a clothing collection. Fashion today is largely about abstract values and the staging of lifestyles. This study seeks an alternative approach to the fashion field, with a material emphasis. The purpose of this study is to create a basis for reflection on how we interact with clothes. I have chosen two specific complimentary research questions which forms the basis for the study: How can the development of a fashion collection explore drapery as sensual form? Furthermore: Can drapery be used as an alternative approach to fashion’s predominant focus on the immaterial? And if so, how? The thesis is structured by the methodological approach common in creative research design, where I have delved into the materials with an explorative mindset. Throughout the process, an interplay has arisen between the creative exploration of the problem area and the theoretical understanding. The empirical material for the study was collected through documenting the process of creating the clothing collection. The theoretical study aims to put the creative practice in context and reflect upon the practical approach. Sensuous perceptions of draping have been linked to the philosophical concepts extracted from Michel Serres: the sense of touch, mixture, variety and chaos. Moreover, a discussion about staging value, based on Gernot Böhmes definition, and fashion as a social phenomenon highlights different aspects of the concept, developed through the clothing collection. The study has shown that tactile perceptions of draping has potential to create a new understanding of fashion as a bodily contextual practice. By understanding touch as a way acquiring knowledge through skin has opened up insights of draping as a meeting between textile and the body. The bodily and the material becomes a prerequisite for drapery as a technique. In shifting the value from outside the object which is communicated through fashion’s performance, the intention is to rebalance the relationship between the immaterial and the material in fashion. Thus, perhaps aspects of the concrete, such as how clothes are formed, conceived, the materials that are used and how garments feels on the body, can be equally important as what clothes express and their symbolic values.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3338