Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Fra og med 2011 er Cristin – Current Research Information System in Norway – etablert som et felles forskningsdokumentasjonssystem for universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak i Norge. Denne oppgaven ser på beslutningsprosessen fra de første initiativene om å etablere et slikt nasjonalt fellessystem ble tatt på begynnelsen av 1990-tallet, og fram til implementeringen av Cristin i 2010/2011. Hovedanliggendet har vært å finne ut hvilke politiske målsetninger som har ligget bak beslutningen om å opprette et slikt system i Norge, og hvorvidt målene har endret seg siden 1990. Et sentralt poeng har vært å belyse hva som kan forklare ulike oppfatninger hos involverte aktører og endringer i målformuleringer. For å belyse problemstillingene er det gjort en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale dokumenter fra beslutningsprosessen. Beslutningsteori fra statsvitenskap og organisasjonsstudier er brukt for å strukturere og analysere materialet. I tillegg er problemoppfatninger og målformuleringer analysert i forhold til forskningspolitisk kontekst, skissert gjennom flere studier av reformer og endringer innen høyere utdanning og forskning de siste 20 årene. Studien viser at de overordnede målene for et nasjonalt forskningsdokumentasjonssystem har endret seg flere ganger. Mens dette først ble betraktet som et informasjons- og formidlingssystem, gikk man mot slutten av 1990-tallet over til å se på det mer som et styringssystem. Mot slutten av perioden er målene utvidet med vektlegging av åpen publisering og tilgjengeliggjøring av forskning i samfunnet. Gjennomgangen viser at politiske prosesser har hatt betydning for etableringen av Cristin, og at dagens system ligger i skjæringspunktet mellom ulike politiske målsetninger og samfunnsinstitusjoner. Defineringsprosessen rundt systemet er åpen, og forskningspolitiske prioriteringer i årene framover kan få stor betydning for hvordan Cristin utvikler seg som system.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/942