FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

FoU i praksis;12(3)

Publisher

Akademika forlag

Document type

Abstract

Formålet for denne artikkelen er å undersøke i hvilken grad det er sammenheng mellom gjennomførte FoU-aktiviteter i yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet og bruk av denne FoU-kompetansen i senere profesjonsutøvelse som yrkesfaglærer. Sammenheng (koherens), overføring (transfer) og mestringserfaring er sentrale begreper i artikkelen. Det er to grupper av deltakere i denne studien. Den første gruppen er yrkesfaglærerstudenter i avslutningsfasen av lærerutdanningen, den andre gruppen er tidligere yrkesfaglærerstudenter som nå arbeider som yrkesfaglærere. Empirien i studien er samlet inn og analysert våren 2017, og er basert på innholdet fra refleksjonsnotater, en kvantitativ spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer. Funnene indikerer at studentene i avslutningen av studietiden har en positiv holdning til FoU-baserte aktiviteter, og at de også har positive mestringserfaringer og positiv mestringsforventning til å benytte FoU-baserte aktiviteter i profesjonsutøvelsen som lærer. Videre indikerer funnene at tidligere yrkesfaglærerstudenter benytter FoU-baserte aktiviteter i profesjonsutøvelsen som lærer, noe som antyder en relativt høy grad av overføring og sammenheng mellom utdanningskontekst og skolekontekst.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6336