Fosterforeldres egen opplevelse av veiledning.

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Tema for denne oppgaven er fosterforeldres opplevelse og erfaring med veiledning de får som fosterforeldre. Hensikten med undersøkelsen har vært å få frem fosterfamilienes egen opplevelse av hjelpen og støtten de får i form av veiledning som faglig bistand. Problemstillingen er som følger: Hvilken form for veiledning får fosterforeldre, og hvordan opplever de den? Oppgaven viser til hvilke føringer lovverket legger til grunn for fosterhjemsoppdraget i Norge, for hvordan arbeidet er organisert og oppbygget, fra rekruttering av fosterfamilier, til oppfølging av barnet i fosterhjemmet, samt kursing og veiledning som brukes for fosterhjemmene. Den viser til forskjellige typer av fosterhjem, forsterkningstiltak som brukes og forskjellige former for veiledning. Fokuset i denne oppgaven har vært veiledningen som fosterforeldrene mottar som forsterkningstiltak. Her er det opplevelsen av veiledningen de mottar som har blitt studert. Det empiriske materialet i undersøkelsen består av 8 kvalitative dybdeintervjuer med fosterforeldre. Teori om veiledning benyttes for å se på om veiledningen i form av faglig bistand samsvarer med opplevelsen av veiledningen til fosterforeldrene. Her vises til veiledningens funksjon, å hjelpe og å ivareta et annet menneske, og at den skiller seg fra en vanlig samtale og oppfølging . At veiledningen har til hensikt å stimulere til en faglig og personlig utvikling, vekst og modning. Veileders rolle, hvem som har veileder rollen og den personens støttende funksjon for den som utfører oppdraget. Kontraktetablering i veiledning beskriver rammebetingelser og den kontekstuelle sammenhengen den skal utøves i. Studiet viser at deres opplevelse er at veiledning er helt avgjørende for å mestre oppgaven som fosterforeldre. Studiet bidrar med å synliggjøre at opplevelsen av individuell veiledning i form av faglig bistand er avgjørende for å gjøre et bra nok arbeid som fosterforeldre. Fosterforeldre har behov for anerkjennelse, bekreftelse, støtte og ivaretakelse for å mestre oppgaven med å ivareta et barn som trenger et nytt hjem.
The subject for this assignment is foster parents experience of guidance they receive as foster parents. The purpose of the study was to reveal the foster families` own experience of the help and support they receive in the form of guidance of professional assistance. The topic question is; What kind of guidance these foster parents receive and how do they experience it? The paper refers to the constraints imposed by the legislation underlying the foster mission in Norway. It shows how the work is organized and structured concerning recruitment of foster families, following up the child in the foster home, as well as training and guidance used for foster homes. It even shows the different type of foster care, intensive measures that are used, and the different forms for guidance. The focus of this thesis has been guidance that foster parents receive as reinforcement measures. It has been the experience of guidance they receive that has been studied. The empirical material of the study consists of eight qualitative in-depth interviews with foster parents. Theory for guidance has been used to see if the form of professional assistance corresponds with the experience of the guide to foster parents. It refers to the guide function to help and protect another person and that it differs from a normal conversation and follow-up. That guidance is intended to encourage to a professional and personal development, give growth and maturation. The study talks about the supervisor's role. Who is supposed to be the supervisor? And the supporting function of the supervisor`s, for those who perform the commission as foster parents. The establishment of guidance describes the framework and the contextual context in which it shall be exercised in. The study shows that their experience confirms that guidance is essential to master the task as foster parents. The study helps to demonstrate that experiencing that individual guidance in the form of professional assistance is crucial to make a good work as foster parents. Foster parents are in need of recognition, affirmation, support and safeguarding of the master task of looking after a child who needs a new home.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2306