Forståelser av funksjonshemming i et idéhistorisk perspektiv : en tekstanalyse av politiske dokumenter fra (1894-1921) og (1945-1968)

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag

Document type

Description

Master i rehabilitering

Abstract

Innen samfunnsvitenskapelig litteratur om funksjonshemming er det en vanlig oppfatning at funksjonshemming ble forstått innenfor en medisinsk modell i politiske sammenheng før 1970. Denne idéhistoriske studien analyserer utvalgte tekster produsert for og av Storting og regjering i to tidsepoker; 1894-1921 og 1945-1968. Målet med studien er å bidra til nyansering av synet på fortidige forståelser av funksjonshemming. Det er foretatt tekstanalyser innenfor et hermeneutisk perspektiv. Resultatet av analysen viser at relasjonelle forståelser av funksjonshemming er enerådende i tekstene fra 1894-1921 som omhandler tidlige forsøk på å etablere en uføretrygdordning. Perioden 1945-1968 er preget av ulike typer forståelser, men allerede rett etter krigen uttrykkes klare relasjonelle forståelser, og det rettes kritikk mot den snevre medisinske oppfatningen. Betegnelsen funksjonshemming benyttes i Trontalen høsten 1966 og innføres som standard i politisk terminologi i tiden etter dette.
The social sciences literature on disability expresses an unambiguous view of disability being understood within a medical model in the political realm prior to 1970 I Norway. This study, based on the history of ideas, analyzes chosen texts produced for and by the Norwegian Parliament and Government during two eras; 1894-1921 and 1945-1968. The objective of this research is to contribute to a more nuanced discussion of the past understanding of disability. The texts have been analyzed within the hermeneutic tradition. The result of the analysis shows there is a supreme relational understanding of disability in the texts from 1894-1921. These texts deal with the early attempts of establishing a disability insurance. The period of 1945-1968 is characterized by a variety of views, however already straight after the war are a relational understanding is clearly expressed and criticism towards the narrow medical views are developing. The term disability (funksjonshemming) is introduced in the Speech from the Throne in fall 1966 and becomes the standard in political terminology from this day on.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1047