Forsøksvirksomhet i en offentlig reformprosess : i hvilken grad ble erfaringene brukt?

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Tema for denne studien er helhetlig tjenesteutforming i offentlig forvaltning. Ved å foreta en analyse av sentrale dokumenter som la grunnen for Nav-reformens iverksetting, har jeg sett på hvordan erfaringer fra forsøksvirksomhet har blitt brukt i prosessen fram mot endelig beslutning. Problemstillingen for oppgaven har vært i hvilken grad erfaringene fra to nasjonale forsøk anvendes ved iverksetting av Nav-reformen. Jeg ønsket å se på hvilke erfaringer som ble brukt og hvilke som ikke ble brukt, og jeg har reflektert over hva som kan være grunnen til at det ble slik. Analysen brukes til slutt til å drøfte hvilke funksjoner forsøksvirksomhet kan ha i en offentlig reformprosess. Oppsummeringsvis kan en si at det var mange, og høyst ulike problemstillinger som ble debattert i prosessen. Erfaringer fra forsøkene ble i varierende grad benyttet som argumenter for forslagene. Dels kan det ha sin forklaring i at forsøkene ikke alltid hadde svarene på problemstillingene som var oppe til debatt. En analyse av dokumentene tyder på at det skjedde en innsnevring av problemstillinger underveis i prosessen, slik at det i sterkere grad ble fokusert på organisasjonsmessige løsninger på samordningsutfordringene. Dette kan ha bidratt til for det ene at diskusjonen om virkemiddelbruken ble ”satt på vent”, og for det andre at det igjen resulterte i at erfaringer når det gjaldt fag- og metodeutvikling kom i skyggen i beslutningsprosessen. Til slutt diskuteres hvilken rolle forsøk kan tenkes å spille i offentlige reformprosesser, i forhold.
The theme of this master is integrated welfare services. The background for the study is found in the Nav-reform (The Norwegian Labor and Welfare Administration) and two national projects, “The activation trial” and “The integration trial”. Written documents and reports are studied as background for the research question: To which extent are knowledge and practical experiences from these two national projects used in the decision process. Which experiences came to use, and which did not – and how could this be explained? The analyses demonstrated that many issues were debated, and in various extents the knowledge and projects experiences came to use. This is partly due to the fact that the projects could not give answer to the question in debate, partly is this related to a narrowing of the debate in the direction of the question concerning how the organization should be constructed. The result of this analysis suggests that trials can play various roles in the reform process in the public sector.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1039