Forslag til fagprosedyre for intensivsykepleierens funksjon og ansvar ved forebygging av delirium hos intensivpasienten

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i intensivsykepleie

Abstract

Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å utføre et kvalitetsarbeid som resulterer i et forslag til fagprosedyre. Fagprosedyren retter fokuset mot intensivsykepleierens funksjon og ansvar ved forebygging av delirium hos intensivpasienten. Fagprosedyren er kunnskapsbasert og bygger på forsknings-, erfarings-, og pasientkunnskap. Bakgrunn: På bakgrunn av manglede fagprosedyre som retter fokuset mot intensivsykepleierens funksjon og ansvar for å forebygge delirium hos intensivpasienten har det blitt utført kunnskapssøk for å finne valid informasjon til å utforme et forslag til en fagprosedyre. Man opplever også ulik praksis og holdninger i intensivavdelingen til å forebygge delirium. Metode: Som retningslinjemetodikk har man valgt å bruke Helsedirektoratets ”Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer”. Rammen er satt etter Kunnskapssenterets nettverk for fagprosedyrer. Demings sirkel er brukt som modell for å strukturere kvalitetsarbeidet. Det er utarbeidet PICO-skjema til kunnskapssøk i flere databaser og søkene er strukturert etter S-pyramiden. Til evaluering av fagprosedyren er verktøyet AGREE II brukt. Resultat: Resultatet av denne masteroppgaven er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre til bruk i intensivavdelinger. Fagprosedyren er basert på forskningsbasert kunnskap som er systematisk innhentet og kritisk vurdert. Konklusjon: Det er økende fokus på delirium, og en er mer bevisst på de negative konsekvensene dette har for pasienten både under innleggelsen og i etterkant. Forskning viser at miljømessige tiltak er det viktigste for å forebygge delirium og intensivsykepleierens rolle er viktig.
Purpose: The purpose of this Master Thesis is to perform quality work resulting in a proposal for a clinical procedure. Clinical procedures contribute to the quality of intensive care nurse`s role and responsibility in preventing delirium in ICU patients. Clinical procedures are knowledge-based and based on research, empirical, and patient knowledge. Background: In view of insufficient preexisting clinical procedures focusing on the intensive care nurse`s role and responsibility for preventing delirium in ICU, a knowledge search has been expended to find valid information to formulate a proposal for a clinical procedure. There also exists different practices and attitudes in the ICU to prevent delirium. Method: As guideline methodology, the Norwegian Directorate of Health`s "Guidelines for the development of evidence-based guidelines" has been chosen. The framework is set by the Knowledge Centre network for clinical procedures. Deming circle is used as a model for structuring quality work. PICO-form is used to prepare knowledge searches in multiple databases and searches are structured by the S-pyramid. For evaluation of clinical procedures, the tool AGREE II is used. Results: The result of this Master Thesis is a proposal for an evidence-based clinical procedure for use in intensive care units. Clinical procedures are based on research evidence which is systematically collected and critically evaluated. Conclusion: There is increasing focus on delirium, and one is more aware of the negative consequences this has for the patient both during hospitalization and after. Research shows that environmental measures are most important for preventing delirium and the intensive care nurse`s role is important.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4866