Forslag til fagprosedyre for: ”Endotrakeal intubasjon til fastende voksne pasienter uten vanskelig luftvei, som skal i generell anestesi.”

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i anestesisykepleie

Abstract

Bakgrunn: Generell anestesi hemmer de autonome refleksene og pasientenes evne til å holde fri luftvei og puste selv. Det er derfor behov for å legge ned en endotrakeal tube for å sikre fri luftvei og for å kunne ventilere pasienten. Prosedyren er teknisk og omfattende, og mislykket intubasjon kan føre til alvorlige skader og i verstefall død for pasienten. Behovet for et grunnlagsdokument og en kunnskapsbasert fagprosedyre for veiledning og råd, er derfor viktig. Hensikt: Denne masteroppgaven er et forslag til en fagprosedyre, som vil kunne hjelpe anestesisykepleiere til å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Den vil også kunne bidra til å reduserer variasjon, fremme kvalitet og pasientsikkerhet ved endotrakeal intubasjon. Metode: Masteroppgaven er strukturert etter kunnskapssenterets ”modell for kvalitetsforbedring”. Arbeidet er evaluert ved bruk av verktøyet Agree II og søkestrategi er lagt på bakgrunn av PICO elementer og søk i kunnskapspyramiden. Resultater: Det har blitt utarbeidet et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for endotrakeal intubasjon hos fastende pasienter uten vanskelig luftvei, som skal i generell anestesi. Forslaget vil kunne brukes som et hjelpemiddel for anestesisykepleiere som skal endotrakeal intubere pasienter, og vil sikre at prosedyren utføres etter siste evidens og baserer seg på kunnskapsbasert dokumentasjon. Konklusjon: Fagprosedyren vil kunne redusere risiko for feilintubasjon ved å gi råd og veiledning på hvordan prosedyren bør forberedes og utføres. Fagprosedyren kan slik bidra til kvalitetsforbedring, kvalitetssikring og pasientsikkerhet ved endotrakeal intubasjon.
Background: General anesthesia is blocking the patients own reflexes and the patients ability to keep a safe airway and breathing on its own. It is therefore necessary to do a direct laryngoscopy and put down a endotracheal tube to secure the airway. The procedure is technical and a failed airway may cause trauma or in worst-case scenario, death for the patient. It is necessary for quality and patient safety to have good documents that can support the procedure. Purpose: This thesis is a suggestion for a clinical procedure that can help the nurse anesthetists to make knowledge-based decisions. The procedure may also contribute to reduce variations and improve the quality and patient safety when there is need for endotracheal intubation. Method: The thesis is structured by the ”Model of quality improvement” developed by the centre of knowledge. The clinical procedure is evaluated with Agree II, and I have used PICO elements and a structured search for literature. Results: The work has resulted in a suggestion for a clinical procedure that can be a guiding tool for the nurse anesthetist, which is systematic and based on knowledge–based documentation. Conclusion: The clinical procedure may reduce the incident of failed airway, by making suggestions and advice how to perform direct laryngoscopy and endotracheal intubation. Keywords: Nurse anesthetist, quality improvement, knowledge-based practice, clinical procedure, endotracheal intubation, quality, patient safety.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6365