Forslag til fagprosedyre for barnesykepleierens funksjon og ansvar vedrørende organisering av barnepalliasjon ved ønske om hjemmedød

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i barnesykepleie

Abstract

Bakgrunn: Erfaring og forskning viser at flere barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom og familier ønsker å la barnet få avslutte livet i hjemmet. Kandidatene ser derfor behov for en fagprosedyre som kan sikre at barnesykepleieren tilrettelegger for at familien og det døende barnet kan få være hjemme i livets siste fase. Fagprosedyren omhandler barnesykepleierens indirekte pasientrettede funksjon, for å kvalitetssikre den direkte pasientrettede funksjonen. Hensikt: Hensikten med eksamensarbeidet er å utarbeide forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for barnesykepleierens funksjon og ansvar vedrørende organisering av barnepalliasjon ved ønske om hjemmedød. Målet er at barn får palliativ behandling og omsorg i eget hjem, når det er ønsket av barnet selv og barnets familie. Fagprosedyren er kunnskapsbasert, det vil si at den bygger på systematisk innhentet forsknings kunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Problemstilling: Forslag til fagprosedyre for barnesykepleierens funksjon og ansvar vedrørende organisering av barnepalliasjon ved ønske om hjemmedød. Metode: Kandidatene har valgt å benytte Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer som mal for utvikling av fagprosedyren. Eksamensarbeidet er strukturert etter Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring. Kunnskapssøket er gjort i anerkjente databaser ved hjelp av verktøyet PICO. Funnene er kritisk vurdert etter sjekklister for evaluering av forskningsartikler fra Kunnskapssenteret. Funnene er rangert etter S-pyramiden. Evaluering av fagprosedyren er gjort med verktøyet AGREE 11. Resultat: Resultatet av eksamensarbeidet er forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for barnesykepleierens funksjon og ansvar vedrørende organisering av barnepalliasjon.
Background: Experience and research show that more children with life- threatening or life- limiting disease and families want to let the child end life at home. The Candidates therefore see the need for a clinical procedure to ensure that the paediatric nurse facilitates so that the family and the dying child can be at home in life´s final phase. The clinical procedure concerns the paediatric nurse´s indirect patient oriented function to assure the quality of direct patient oriented function. Purpose: The purpose of this master thesis is to prepare a proposal for an evidence - based clinical procedure concerning the paediatric nurse´s role and responsibility to organize paediatric palliative care when home death is desired. The aim is to give children palliative treatment and care in their own home, when this is the wish of the child itself and the child´s family. The clinical procedure is evidence based, that is to say, it is based on systematic research obtained knowledge, experiential knowledge and patient knowledge. Issue: Proposed evidence-based clinical procedure concerning the paediatric nurse´s role and responsibility to organize paediatric palliative care when home death is desired. Method: The candidates have chosen to use the Directorate of Health´s Guidelines for the development of evidence-based Guidelines as a template for the development of the clinical procedure. The master thesis is structured by The Knowledge Center´s model of quality improvement. The search for knowledge is done in reputable databases using the tool PICO. The findings are critically assessed by checklists for evaluating research papers from The Knowledge Center. The findings are ranked according to the S-pyramid. Evaluation of the clinical procedure is done with the tool AGREE 11. Result: The result of the master thesis is a Proposed evidence-based clinical Procedure concerning the paediatric nurse´s role and responsibility to organize paediatric palliative care. Keywords: Paediatric palliative care, organize, home death, paediatric nurse, clinical procedure

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5573