Førskolebarn i samhandling med digitale verktøy : en kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy

Author(s)

Publication date

2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Bakgrunnen for forskningen stammer fra eget feltarbeid. I samarbeid med Senter for IKT i utdanningen fikk jeg mulighet til å utvikle ti pedagogiske opplegg med bruk av digitale verktøy. I løpet av gjennomføringen av oppleggene ble jeg nysgjerrig på hvordan førskolebarn samhandlet med hverandre i den aktuelle konteksten. Følgende problemstilling ble utformet: På hvilken måte kommuniserer og deler førskolebarn erfaringer med hverandre i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Førskolebarna samhandler i en formell læringssituasjon som betyr at aktiviteten styres av en voksen. I følge innholdet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) forstås læring i barnehagen som en sosial utviklingsprosess og kan sammenlignes med Vygotskijs (2008) syn på barns læring. Naturlig nok er derfor forskningen festet til sosiokulturell læringsteori. Nøkkelbegrepet i studien er samhandling og forstås som gjensidig vekselvirkning, både mellom førskolebarn og mellom førskolebarn og digitale verktøy. Forskningen tar for seg samspill som kommunikasjon og deling av erfaringer. Av den grunn er også Meads (2005) kommunikasjonsteori en del av forskningens teoretiske rammeverk. Empirien er hentet fra observasjon og intervjuer. For observasjonens skyld ble det arrangert to workshops, dette var bildefortelling og kreativ utfoldelse gjennom bruk av nettbrett. Hver workshop ble gjennomført i to forskjellige barnehager med til sammen 16 førskolebarn som deltagere. En førskolelærer fra hver barnehage ledet workshopene. I etterkant av den siste workshopen ble førskolelærerne intervjuet for å gi et større perspektiv på observasjonene. Ved hjelp av en egenutviklet teoretisk modell, aktivitetsdiamanten, sammenfattes både teori og empiri for å studere forskningsspørsmålet. Helhetsforståelsen viser at førskolebarn som er i samhandling med digitale verktøy kommuniserer både verbalt og nonverbalt med hverandre, og den pedagogiske konteksten fremmer en dynamisk prosess slik at førskolebarna kan nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1361