Forskningsdata på Handelshøyskolen BI - Hva er forskernes behov?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek - styring og ledelse

Abstract

Forskningsdata på Handelshøyskolen BI – Hvilket behov har forskerne? Forskeres data praksis var kartlagt for å finne hvordan den høyere utdanningsinstitusjonen Handelshøyskolen BI kan ivareta forskernes behov. 59 forskere besvarte et elektronisk spørreskjema om deres datapraksis, tanker om databevaring og hvordan deres forskningsinstitusjon skal forbedre arbeidsprosessene for forskningsdata. Undersøkelsen var tilpasset en norsk kontekst ved å anvende Parade Open Access to Research Data Survey (L. H. Kvale, 2012; Norges forskningsråd, 2014a) og Data Asset Framework (Jones et al., 2009; Rolando et al., 2013). Forskere har en positiv holdning til å dele data. Hindre for deling av data er forekomst av sensitive data, tid for å gjøre data åpent tilgjengelig og reduksjon av muligheten for fremtidig publisering. Forskere vil gjerne dele data med andre forskere, men i liten grad med allmennheten. De fleste forskere er ikke en del av en data intensiv e-science. De anvender teoretiske og eksperimentelle forskningsdesign som produserer små filstørrelser (>500 GB) i formater som regneark og tekstdokumenter. Etter prosjektavslutning lagres data lokalt på personlige lagringsmedium eller institusjonelle servere. Dataarkiver er i liten grad brukt. Forskeren er fornøyd med dagens lagringsløsninger. Foreslåtte endringer er knyttet til datalagring og utveksling av data for pågående forskningsprosjekter og tilgang til bedre infrastruktur. Forskerne er interessert i opplæring og diskusjoner om beste praksis for administrasjon av forskningsdata.
Research Data Management at BI Norwegian Business School – Researchers’ needs Researchers’ data practices were assessed to find how the higher education research institution BI Norwegian Business School can carter for researchers’ needs. 59 researchers answered an online survey about their current research data practice, thoughts on data curation and thoughts on how their research institution should enhance work processes for research data. The survey was tailored to a Norwegian context based on Parade Open Access to Research Data Survey (L. H. Kvale, 2012; Norges forskningsråd, 2014a) and the Data Asset Framework (Jones, Ross, & Ruusalepp, 2009; Rolando, Doty, Hagenmaier, Valk, & Parham, 2013). Researchers have a positive attitude towards sharing data. Obstacle toward data sharing are sensitive data, time to prepare data for open access and fear for missed publishing opportunities. Researchers would like to share data with fellow researchers, but to a limited extent to the general public. Most researchers are not part of the data intensive e-science, using theoretical and experimental research designs producing small file sizes (>500 GB) in numerical or text formats. After project termination research data are saved on personal storage solutions or institutional servers. Data archives are used to a limited extent. Researchers are content with their current research data management practice. Proposed changes are related to data storage and exchange in ongoing projects and better infrastructure. The researchers are interested in training and information on best practice research data management.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2707