Forskning på religion og livssyn i barnehagen - oversikt og tendenser 1996-2018

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Prismet;Årgang 69, hefte 4

Publisher

IKO-Forlaget

Document type

Abstract

Barnehagen som samfunnsinstitusjon har gradvis fått større betydning, ikke minst som følge av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av barnehageforliket i 2003. Barnehageplass er i dag å anse som et allment velferdstilbud. Utviklingen av barnehagen som samfunnsinstitusjon har dermed ført til et større behov for forskning. I denne artikkelen fokuseres det på forskningen på et bestemt felt knyttet opp mot barnehagen, nemlig religions- og livssynsfeltet. Hensikten er å gi en systematisk oversikt over foreliggende forskning i perioden 1996–2018. 1996 var året Barne- og familiedepartementet publiserte en forskrift med tittelen Rammeplan for barnehagen. Den la til grunn en mer detaljert plan for det pedagogiske arbeidet enn det som var gjort tidligere, og førte samtidig til en økende forskningsinteresse på feltet. I den perioden som er undersøkt, er det gjort til sammen 25 forskningsarbeider av ulik størrelse og omfang, inkludert syv forsknings- baserte lærebøker. Bildet er nyansert, men det er en tendens til at det blir gjort mer forskning på religiøst og livssynsmessig mangfold i barnehagesammenheng, enn på kristen tradisjonsformidling og kulturarv. Et resultat av forskningsoversikten er ellers at det foreligger relativt lite forskning på religion og livssyn i barnehagen sammenlignet med skolefeltet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6473